Kurs i hydrogenteknologi

Etter- og vidareutdanning

Vil du lære meir om hydrogenteknologi? HVL tilbyr ein kurspakke for leiarar og tilsette i næringsliv og offentleg sektor som ønskjer å heve sin hydrogenkompetanse. Pakken består av fleksible modular som kan takast på deltid, ved sidan av jobb. Både HYD801 og HYD802 startar opp i 2023, og HYD801 tilbys gratis våren 2023.

Vi følger opp regjeringa sitt mål om å bli eit berekraftig og hydrogenbasert samfunn. Ei av dei mest aktuelle løysingane er å bruke hydrogen som energiberar for fornybare energikjelder. Denne kurspakken skal gi deltakarane ei innføring i produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen som energiberar.

HVL har utvikla ein kurspakke som består av 3 kurs. Kvart kurs går på deltid over ca. 3 månadar. Ein søker og får opptak til eitt og eitt kurs, men det er tilrådde bakgrunnskunnskapar/opptakskrav for kvart kurs. Vi tilbyr eitt kurs med eit meir generelt fokus, og to kurs som går meir teknisk i djupna.

Det vil vere eit avgrensa antal plassar på kursa.

Informasjon om kurstilbodet i HYD801 og HYD802 for våren 2023 finn du under.

Hydrogenkursa kan enkelte gonger bli køyrt med ekstra fordjupning i spesifikke tema. Dette vil i så fall bli annonsert her på informasjonssidene til etter- og vidareutdanningskursa i hydrogen, men vil ikkje påverke innhaldet i eller omfanget av kurset i stor grad.

Målgruppe

Vi tilbyr kurs som passar både for deg som er leiar eller jobbar administrativt, og kurs som passar for deg med meir teknisk bakgrunn. Våren 2023 vert søkjarar frå olje- og gassektoren prioritert ved opptak, men vi anbefaler likevel andre å søkje. Når du søker må du oppgi bransjetilhøyrsle.

Kurs

Hydrogenteknologi I - HYD801

 • 5 studiepoeng
 • Studieavgift: Gratis vår 2023
 • Søknadsfrist: 25. januar 2023
 • Opptak: Søkjarar som arbeider i olje- og gassektoren vil bli prioritert ved opptak. Vi anbefaler likevel andre å søkje. Sjå høyre kolonne for meir informasjon. Hugs å oppgi bransjetilhøyrsle i søknaden.
 • Koden i Søknadsweb er 5518
 • Samlingar: Ei fysisk helgesamling, elles digitale samlingar (12 digitale er planlagd, med atterhald om endringar)
 • Tidspunkt: onsdagar 15:15 - 18:00 (planlagt oppstart onsdag 15.02.23 - digitalt). Undervisingsfri i vinterferie (Bergen kommune) og påskeferie
 • Vi tek atterhald om tilstrekkeleg antall påmeldte for gjennomføring av kurset
 • Fagleg overlapp:
  HYD800 (1) - Innføring i hydrogen - Reduksjon: 2,5 studiepoeng

Dette kurset rettar seg mot deg som har teknisk eller realfagleg bakgrunn, og jobbar i ei verksemd som er involvert i hydrogenteknologi.
På kurset lærer du om hydrogen sine eigenskapar, og korleis hydrogen kan både produserast, lagrast og brukast. Emnet gir ein enkel innføring i hydrogensikkerheit og regelverk knytt til bruk av hydrogen. Emnet vil dekke bruk av hydrogen både i landbasert, maritim og industriell sektor.
Søkjarar som arbeider i olje- og gassektoren vil bli prioritert ved opptak til kurset våren 2023. Vi anbefaler likevel andre å søkje. 

Manglar du teknisk eller realfagleg bakgrunn oppfordrar vi deg sterkt til å søke “Innføring i hydrogen” (HYD800). 

Her kan du lese meir om emnet Hydrogenteknologi I.

Hydrogenteknologi II - HYD802

 • 5 studiepoeng
 • Kursavgift: 6000 NOK
 • Forkunnskapskrav: HYD801
 • Søknadsfrist: 25. januar 2023
 • Opptak: Sjå høyre kolonne for meir informasjon. Hugs å oppgi bransjetilhøyrsle i søknaden
 • Koden i Søknadsweb er: 5519
 • Samlingar: Ei fysisk helgesamling, elles digitale samlingar (12 digitale er planlagd, med atterhald om endringar)
 • Tidspunkt: torsdagar 15:15 - 18:00 (planlagt oppstart torsdag 16.02.23 - digitalt). Undervisingsfri i vinterferie (Bergen kommune) og påskeferie
 • Vi tek atterhald om tilstrekkeleg antal påmeldte for gjennomføring av kurset
 • Fagleg overlapp:
  HYD800 (1) - Innføring i hydrogen - Reduksjon: 2,5 studiepoeng

Dette kurset rettar seg mot deg som har teknisk eller realfagleg bakgrunn, og jobbar i ei verksemd som er involvert i hydrogenteknologi. Det er eit krav at du har gjennomført Hydrogenteknologi I for å søke opptak til Hydrogenteknologi II.
På kurset lærer du meir om lagring i form av ulike hydrogenberarar, transport av hydrogen og konkrete bruksområde for hydrogen. Du vil og lære om bruk av hydrogen i brenselceller. Emnet gir ei grundig innføring i hydrogensikkerheit og regelverk knytt til bruk av hydrogen.

Søkjarar som arbeider i olje- og gassektoren vil bli prioritert ved opptak til kurset våren 2023. Vi anbefaler likevel andre å søkje. 

Her kan du lese meir om emnet Hydrogenteknologi 2

Organisering og undervisningsmetodar

Våren 2023 vert kursa i hovudsak gjennomført digitalt, men det er planlagd ei fysisk helgesamling (fredag og lørdag) eit stykke ut i semesteret for både HYD801 og HYD802. Sjå emneskildringa til kvart emne for meir informasjon.