Kurs i hydrogenteknologi

Vil du lære meir om hydrogenteknologi? HVL tilbyr ein kurspakke for leiarar og tilsette i næringsliv og offentleg sektor som ønskjer å heve sin hydrogenkompetanse. Pakken består av fleksible modular som kan takast på deltid, ved sidan av jobb. Søknadsfristen for HYD800 og HYD801 hausten 2021 er no ute.

Vi følger opp regjeringa sitt mål om å bli eit berekraftig og hydrogenbasert samfunn. Ei av dei mest aktuelle løysingane er å bruke hydrogen som energiberar for fornybare energikjelder. Denne kurspakka skal gi deltakarane ei innføring i produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen som energiberar.

HVL har utvikla ei kurspakke som består av 3 kurs. Kvart kurs går på deltid over ca. 3 månadar. Ein søker og får opptak til i eitt og eitt kurs, men det er tilrådde bakgrunnskunnskapar/opptakskrav for kvart kurs. Vi tilbyr eitt kurs med eit meir generelt fokus, og to kurs som går meir teknisk i djupna.

I første omgang vil kursa bli tilbydd vår og haust 2021, men det er moglegheit for vidareføring av kurstilbodet i 2022. Det vil vere eit avgrensa antal plassar på kursa.

Detaljert informasjon om korleis ein søker opptak til hydrogenopplæringa hausten 2021 finn du i trekkspelmenyen under. Kursstart for HYD800 og HYD801 medio september. HYD802 startar i oktober.

Målgruppe: Vi tilbyr kurs som passar både for deg som er leiar eller jobbar administrativt, og kurs som passar for deg med meir teknisk bakgrunn. Sjå kvart enkelt kurs for tilrådt bakgrunn. Når du søker må du oppgi bransjetilhøyrsle, seinaste arbeidsgivar og arbeidsmarknadsstatus. Hausten 2021 vil HYD800 og HYD801 vera prioritert for maritim bransje etter tilskot frå Kompetanse Noreg. Det er likevel fullt mogleg for andre å delta på kurset.

Kurs - haust 2021

Innføring i hydrogen - HYD800

 • 5 studiepoeng
 • Gratis hausten 2021 (Obs - begrensa plassar)
 • Søknadsfrist: 22.08.2021 
 • Kode i Søknadsweb: 6721
 • Fagleg overlapp:
  • HYD802 (1) - Hydrogenteknologi II - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
  • HYD801 (1) - Hydrogenteknologi I - Reduksjon: 2,5 studiepoeng

Hausten 2021 vil kurset ha eit særleg fokus på maritim sektor men passar og godt for personar utan denne branjsetilknytinga. Kurset passar for deg som ønskjer generell kunnskap om hydrogenteknologi, til dømes leiarar, politikarar, økonomar, eller tilsette i administrative stillingar. Det er ikkje naudsynt med teknisk eller realfagleg bakgrunn.
I kurset vert det gjort greie for produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen, til dømes prosessane i dampreformering og PEM elektrolyse/brenselcelle. I tillegg vert det fokus på sikkerheit og korleis sosial aksept påverkar utviklinga av teknologien. Målet med kurset er å gi deg som deltakar eit heilskapleg bilete av kvar teknologien er i dag og kva som er vegen vidare.

Her kan du lese meir om emnet Innføring i hydrogen.

Hydrogenteknologi I - HYD801

 • 5 studiepoeng
 • Gratis hausten 2021 (Obs - begrensa plassar)
 • Søknadsfrist: 22.08.2021
 • Kode i Søknadsweb: 6722
 • Fagleg overlapp:
  HYD800 (1) - Innføring i hydrogen - Reduksjon: 2,5 studiepoeng

Dette kurset rettar seg mot deg som har teknisk eller realfagleg bakgrunn, og jobbar i ei verksemd som er involvert i hydrogenteknologi. Hausten 2021 vil kurset ha eit særleg fokus på maritim sektor men passar og godt for personar utan denne branjsetilknytinga.
På kurset lærer du om hydrogen sine eigenskapar, og korleis hydrogen kan både produserast, lagrast og brukast. Emnet gir ein enkel innføring i hydrogensikkerheit og regelverk knytt til bruk av hydrogen.
Manglar du teknisk eller realfagleg bakgrunn oppfordrar vi deg sterkt til å søke “Innføring i hydrogen” (HYD800).

Her kan du lese meir om emnet Hydrogenteknologi I.

Hydrogenteknologi II - HYD802

 • 5 studiepoeng
 • Kursavgift på kr 3.000,-
 • Søknadsfrist: 01.09.2021 (Obs - begrensa plassar)
 • Kode i søknadsweb: 5519
 • Forkunnskapskrav: HYD801
 • Fagleg overlapp:
  HYD800 (1) - Innføring i hydrogen - Reduksjon: 2,5 studiepoeng

Dette kurset rettar seg mot deg som har teknisk eller realfagleg bakgrunn, og jobbar i ei verksemd som er involvert i hydrogenteknologi. Det er eit krav at du har gjennomført Hydrogenteknologi I for å søke opptak til Hydrogenteknologi II.
På kurset lærer du meir om lagring i form av ulike hydrogenberarar, transport av hydrogen og konkrete bruksområde for hydrogen. Du vil lære meir om bruk av hydrogen i brenselceller, både mot landbasert og maritim sektor. Emnet gir ei grundig innføring i hydrogensikkerheit og regelverk knytt til bruk av hydrogen.

Her kan du lese meir om emnet Hydrogenteknologi 2

Organisering og undervisningsmetodar

Hausten 2021 vert kursa gjennomført digitalt som webinar.