Undersøkelse avdekker mobbing og trakassering ved HVL

Resultatene fra den nasjonale kartleggingen av mobbing og trakassering i UH-sektoren er klare. 12 prosent av ansatte, som svarte på undersøkelsen ved HVL, oppgir at de har opplevd å bli mobbet eller trakassert de siste 12 månedene.

Landsgjennomsnittet i UH-sektoren er 13 prosent.

Ved HVL har oppslutningen om undersøkelsen vært stor og totalt har 894 av 1921 ansatte som ble invitert til å delta i den nasjonale undersøkelsen svart. Svarprosenten er på 47 prosent - 4 prosent over landsgjennomsnittet.

Det er Ipsos som på vegne av Universitetet i Agder har gjennomført spørreundersøkelsen.

109 har opplevd mobbing/trakassering

Det er til sammen 109 respondenter ved HVL som oppgir at de har blitt mobbet/trakassert de siste 12 månedene. Det er høyere antall kvinner som oppgir å ha blitt mobbet/trakassert.

16 prosent av respondentene med lederansvar oppgir at de har blitt mobbet/trakassert de siste 12 månedene.

I gruppen av ansatte ved HVL som har opplevd mobbing/trakassering oppgir:

  • 40 prosent at de har blitt mobbet eller trakassert månedlig eller oftere
  • Halvparten at det var en sideordnet kollega som var ansvarlig
  • 2 av 3 at de har opplevd dette verbalt
  • 1 av 3 at de har opplevd ikke-verbal trakassering

Når det gjelder bakgrunnen for trakasseringen oppgir flest at det er andre og mer sammensatte årsaker bak mobbingen. Men blant de som svarer er det kategoriene kjønn og alder flest oppgir som grunn.

11 har blitt seksuelt trakassert av kollega

1, 2 prosent (11 personer) av de som svarte på undersøkelsen oppgir at de har blitt utsatt for seksuell trakassering i løpet av de siste 12 månedene. Av disse har 2 personer opplevd seksuell trakassering månedlig det siste året.

Verbal trakassering er den vanligste formen for seksuell trakassering. Halvparten av de som ble utsatt for seksuell trakassering ble det av en sideordnet kollega.

En ansatt utsatt for seksuelt overgrep

Spørreundersøkelsen har avdekket at én person ved HVL har opplevd at noen har skaffet seg seksuell omgang med dem ved bruk av vold, tvang, trusler eller press.

Flertallet kjenner til varslingsrutiner

I undersøkelsen kommer det fram at 53 prosent av de HVL-ansatte som har svart kjenner til varslingsrutinene ved HVL. 7 prosent av respondentene oppgir at de har meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt dem selv i løpet av de siste 12 måneder.

8 prosent av respondentene svarer at de har meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt andre enn dem selv i løpet av de siste 12 månedene. Dette gjelder spesielt blant ansatte med lederansvar ved HVL.

Uakseptabelt

Rektor Berit Rokne, hva er din kommentar til det som er avdekket av mobbing, trakassering og seksuelle overgrep ved HVL?

– Jeg tar denne undersøkelsen, og de tallene som framkommer her på det største alvor. Hvert svar som angir en negativ opplevelse, er ett for mye.

– Jeg vil også på det sterkeste beklage. De opplevelsene de som svarer gir uttrykk for, er uakseptable. Det er ikke denne typen omgang vi vil ha med kollegaer. Vi skal ikke ha en slik omgangstone at folk føler seg mobbet eller trakassert på jobb, sier Rokne.

Vurderer tiltak 

Hvordan vil HVL følge opp funnene fra undersøkelsen? Hva gjør dere med det som her er avdekket?

– Framover vil vi se nærmere på de funn som framkommer i vår rapport, og vurdere hvilke tiltak det kan være behov for ut i fra de opplysninger som foreligger.

– Et godt varslingssystem er viktig for å avdekke mobbing og trakassering. 53 prosent av våre ansatte oppgir at de kjenner til «Sei ifrå» som er vårt varslingssystem. Det er bra, og blir viktig framover å minne folk om å benytte seg av.

– I tillegg er det viktig å ruste lederne våre i møte med disse problemstillingene. Vi gjennomførte i vår et heldagskurs for ledere, tillitsvalgte og verneombud om konflikthåndtering, varsling og seksuell trakassering. Dette kurset vil bli en fast del av vårt tilbud til høgskolens ledere. 

– Vi skal også gjennomføre en arbeidsmiljøkartlegging i hele HVL for første gang som ny organisasjon i 2020.

Oppfordrer ansatte til å melde fra

Rektor oppfordrer alle som har opplevelser eller har kjennskap til kritikkverdige forhold til å melde fra i høgskolens varslingssystem.

– Ha lav terskel for å be om hjelp og råd! Vi som arbeidsgiver er opptatt av at vi skal gjøre det vi kan for at våre ansatte skal ha en god arbeidshverdag i et god arbeidsmiljø, sier Rokne.

Dersom du ønsker et direkte råd, eller har spørsmål om undersøkelsen: Ta kontakt med Avdeling for HR v/ fagansvarlig IA/HMS Elin Ekkjestøl på mobil: 932 60 150.

Det er også opprettet en nasjonal beredskapstelefon +47 908 42 775. Denne telefonen vil være døgnåpen fra 22.08. kl.13.00 til søndag 01.09. 

Har du noe å melde fra om? Bruk varslingssystemet Sei i frå.