Journal Impact Factor (JIF)

Definisjon

JIF måler den gjennomsnittlige siteringsraten for ett og to år gamle artikler i ett bestemt tidsskrift. Altså antall siteringer i år x mottatt av artikler publisert i tidsskrift y i årene x-1 og x-2 delt på antall artikler publisert i y de samme årene. Les mer om utregning, og noen kritiske bemerkninger, på PhD on Track.

Faktoren regnes ut av Web of Science, med utgangspunkt i deres siteringsdata.

Begrensninger

Det er ingen garanti for at en artikkel publisert i et tidsskrift med høy impaktfaktor vil bli mye sitert, selv om det ofte er en sammenheng.

For mange fagområder gir det liten mening å operere med et så kort tidsvindu som impaktfaktor gjør (to år). Noen tidsskrifter kompenserer for dette med å regne ut impaktfaktor på bakgrunn av siteringsdata fra et lengre tidsspenn, for eksempel fem år.

Impaktfaktor kan bare brukes til å sammenligne svært like tidsskrifter fra samme fagfelt, fordi kulturen for når og hvordan man siterer annen forskning er så forskjellig. Siden faktoren gir et gjennomsnittstall for artikler over tid, sier den ingenting om den enkelte artikkel eller forsker.

Som andre bibliometriske indikatorer er den sårbar for feilsiteringer og manipulasjon, og påvirket av systematisk skjevfordeling av siteringer (Matteus-effekten). Gjennomslag er ikke nødvendigvis et mål på kvalitet: også negative siteringer vil bidra til å trekke impaktfaktor opp.

Som alle indikatorer som baserer seg på data fra Web of Science, kan JIF bare brukes innen fag-og språkområder der basen dekker en betydelig andel av tidsskriftene.

Bibliometriske fagmiljøer er samstemte i sin skepsis mot ukritisk og uinformert bruk av impaktfaktor, som det kommer fram i DORA-deklarasjonen. Se gjerne på impaktfaktor når du vurderer aktuelle tidsskrifter å publisere i, men ikke la det være eneste kriterium.

Kontakt

Universitetsbibliotekar
Bibliotek