Cristin

Cristin (Current Research Information System in Norway) er et nasjonalt system for registrering og rapportering av forskningsaktivitet. Det skal erstattes av Nasjonalt vitenarkiv (Cris/NVA) sommeren 2024.

Alle ansatte ved HVL skal registrere FoU-publikasjoner, prosjekt og forskningsopphold i Cristin. Ansatte har selv ansvar for å holde sine Cristin-profiler oppdatert, men biblioteket tilbyr opplæring og veiledning.

Pålogging til Cristin (Nytt grensesnitt: Prosjekter og forskningsresultater) Pålogging til Cristin (Opprinnelig grensesnitt: Personprofil og forskningsresultater)

Spørsmål om Cristin kan rettes til cristin@hvl.no

Informasjon om Cris/NVA finner du på Sikts prosjektside.

Hva skal registeres i Cristin?

Det er obligatorisk å registrere vitenskapelige publikasjoner i Cristin. Også andre resultater og prosjekter kan registeres. 

Vitenskapelige publikasjoner

Som vitenskapelige publikasjoner regnes publikasjoner i disse kategoriene:

 • Vitenskapelig artikkel/oversiktsartikkel (Hovedkategori: Tidsskriftspublikasjon)
 • Vitenskapelig monografi/kommentarutgave (Hovedkategori: Bok)
 • Vitenskapelig kapittel/artikkel/konferanseartikkel i vitenskapelig antologi/konferanseserie (Hovedkategori: Del av bok/rapport)

Publikasjoner registrert i disse såkalte NVI-kategoriene kan gi uttelling i form av publiseringspoeng dersom de ellers innfrir kravene til vitenskapelig publisering. Vær oppmerksom på at en vitenskapelig antologi ikke kan utløse publiseringspoeng alene - det er kun vitenskapelige kapitler publisert i en vitenskapelig antologi som kan gjøre dette. En mer utfyllende forklaring finnes på Cristin.no

Den enkelte forsker skal selv sørge for at aktuelle publikasjoner er korrekt registrert innen fristen hvert år. Vitenskapelige artikler skal lastes opp til HVL Open

Brukerveiledninger for registrering:
· Vitenskapelige artikler i tidsskrifter 
· Monografier og antologier
· Vitenskapelige kapitler (artikler) i antologier

Merk at skal du registrere kapittel/artikkel i bok (antologi), må selve boken være registrert i Cristin først. Dersom ingen andre bidragsytere har gjort dette ennå, gjør du det enkelt selv (se instruksjoner i linken ovenfor). 

I Cristin skilles det mellom "vitenskapelige" og "faglige" publikasjoner, og kun førstnevnte kategori gir publiseringspoeng. 

Andre resultater

I Cristin kan du også registrere  andre formidlings- og forskningsresultater. Vi anbefaler at du sjekker om ditt fakultet har retningslinjer for hva som skal registreres.

 Se liste over aktuelle registreringskategorier i Cristin.

Prosjekter

Vi anbefaler forskere å registrere prosjekter i prosjektmodulen i Cristin. Modulen har en egen pålogging. En slik registering bidrar til å synliggjøre prosjektet ditt, blant annet blir informasjonen også tilgjengelig på HVL sine nettsider for prosjekter.

Det finnes ingen felles retningslinjer for hva som kan kalles et prosjekt i Cristin, men les gjerne hva Cristin selv skriver om prosjekt.

Etter hvert som prosjektet genererer publikasjoner og andre forskningsresultater, bør du knytte disse til prosjektet ditt. Velg "legg til" under "Resultater" helt nederst på prosjektsiden. Det er i utgangspunktet bare prosjektleder som kan redigere prosjektet, men prosjektleder kan i tillegg tildele redigeringsrettigheter til andre.

Dersom du i forbindelsen med prosjektregistrering ikke finner en samarbeidsinstitusjon i Cristin, kan du melde inn denne her

Prosjekter fra Forskningsrådet: Publikasjoner som er resultat av prosjekter som har fått finansiering fra Norges forskningsråd, må registreres i Cristin med Forskningsrådets seks-sifrede prosjektnummer. Se Cristins veiledning og les mer om Forskningsrådets krav

Helseforskningsprosjekter: Har du søkt om godkjenning av prosjektplanen din hos REK (Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk), vil prosjektet automatisk bli registrert i Cristin når det er godkjent. Prosjektleder kan legge til mer informasjon om prosjektet samt legge til publikasjoner og eventuelt lenke prosjektet sammen med andre prosjekter.

Frister

1. februar: Alle som har publisert skal sjekke at alle vitenskapelige publikasjoner er korrekt registrert og ved behov registrere publikasjoner som mangler eller endre i eksisterende poster. 

Ikke-tellende publikasjoner, formidlingsaktivitet, prosjekt har ingen frist på nasjonalt nivå eller på institusjonsnivå. Fakultetene kan ha egne frister.

30. november: Frist for å foreslå nye publiseringskanaler på nivå 1.

Hvordan foreslå publiseringskanaler

Register over vitenskapelige publiseringskanaler inneholder oversikt over forlag og tidsskrift som har vært behandlet av det nasjonale publiseringsutvalget. Publisering i publiseringskanaler som er godkjent på nivå 2 (høyeste nivå) eller nivå 1 kan gi uttelling i form av publiseringspoeng dersom publikasjonen ellers tilfredsstiller de nasjonale kravene til vitenskapelig publisering. Kanaler som ikke er registert eller er på nivå 0, er ikke poenggivende.

Vurderer du å publisere i en kanal som ikke har vært behandlet av det nasjonale publiseringsutvalget, bør du foreslå kanalen som en vitenskapelig kanal. Opprett en bruker på nettsiden til kanalregisteret og send inn dokumentasjonen de ber om innen fristen, så vil utvalget behandle forslaget. Blir kanalen godkjent, gjelder godkjenningen fra og med inneværende år. Kriterium for godkjenning finner du hos NSD.

Nominering av kanaler til nivå 2 skjer i en egen prosess i regi av Det nasjonale publiseringsutvalget og nasjonale fagstrategiske organ. Enkeltforskere kan legge inn forslag direkte på fagfeltets side, ved å trykke på tannhjulet ved aktuelt tidsskrift i listen og deretter velge «faglig kommentar». 

Bokserier med ISSN-nummer: Vær spesielt oppmerksom dersom du skal publisere i en serie som har ISSN. I slike tilfeller er det serien som blir regnet som publiseringskanal, ikke forlaget. For at du skal oppnå publiseringspoeng må altså serien være godkjent i kanalregisteret. Slike serier må nomineres til kanalregisteret på samme måte som tidsskrift og forlag, med frist 30. november hvert år, jf. punkt 4.2 i rapporteringsinstruksen.

 

Nivå X

I 2021 ble et nytt nivå innført i tellekantsystemet – nivå X. Nivået er innført for publiseringskanaler hvor det er tvil om kvaliteten. Kanalene kan være nye / ikke tidligere vurdert, eller de kan komme fra nivå 0 eller 1. Et tidsskrift som tidligere var på nivå 1, men nå er X, vil fremdeles gi uttelling som nivå 1 for inneværende år, men vurderes for nulling. Tilsvarende vurderes nye publiseringskanaler som kommer fra nivå 0, eller er nye, for nivå 1 – men disse vil kunne gi uttelling for inneværende år, dersom beslutningen tas før innmeldingsfristen 30. november.

Ettersom nivå X er for kanaler som er vanskelige å vurdere, ønsker det nasjonale publiseringsutvalget innspill fra forskermiljøet. Kommentarer kan gis under posten for den enkelte kanalen i kanalregisteret, etter innlogging.

Husk også at publisering kan ta tid. Et manuskript som er sendt inn til et nivå X-tidsskrift om høsten, kan publiseres i et nivå 0-tidsskrift om våren.

Viktig å huske på ved publisering og registering

Hvilken institusjon skal jeg oppgi i publikasjonen min? Hvordan kan jeg gjøre publikasjonen åpent tilgjengelig? Får jeg publiseringspoeng for den? Les mer ved å klikke på lenkene nedenfor. 

Institusjonstilhørighet Egenarkivering (HVL Open) Publiseringskanaler og publiseringspoeng

Roller og ansvar

De som publiserer vitenskapelig, har selv ansvaret for at forskningsresultater blir registrert i Cristin. Biblioteket kvalitetssikrer registreringene og rapporterer inn vitenskapelige publikasjoner i tråd med nasjonal rapporteringsinstruks. Publiseringsutvalget bistår biblioteket når det er nødvendig med faglige vurderinger for å avgjøre om en publikasjon følger kravene til vitenskapelig publisering eller ikke. Les mer nedenfor. 

Forskeren

Forskeren skal sørge for at alle vitenskapelige publikasjoner er korrekt registrert i Cristin innen 1. februar hvert år. Publikasjoner som er knyttet til eksternfinansierte prosjekt, må påføres prosjektnummer. En fulltekstversjon bør lastes opp for arkivering og eventuell publisering i HVL Open. Cristin-postene bør også inneholde URL til forskningsdata arkivert i HVL Open Research Data eller annet tilsvarende arkiv.

Biblioteket

Biblioteket 

 • kvalitetssikrer og godkjenner vitenskapelige Cristin-poster i tråd med nasjonale retningslinjer;
 • kontakter forskeren dersom det er tvil om en Cristin-post kan godkjennes som vitenskapelig;
 • samarbeider med andre institusjoner om godkjenning av sampublikasjoner;
 • melder ved behov inn saker til publiseringsutvalget (se under);
 • deltar med saksframlegg og sekretærfunksjon i møter i publiseringsutvalget;
 • melder inn eventuelle tvistesaker til Cristin-sekretariatet;
 • rapporterer godkjente Cristin-poster i tråd med nasjonal rapporteringsinstruks;
 • gir veiledning til fagmiljøene om registrering i Cristin;
 • informerer fagmiljøene om frister og retningslinjer fra myndigheter og finansiører;
 • leverer analyser og publikasjonslister på forespørsel.

Publiseringsutvalget

Publiseringsutvalget skal hjelpe biblioteket i saker hvor det er nødvendig med faglige vurderinger for å avgjøre om en publikasjon følger kravene til vitenskapelig publisering eller ikke. Utvalget skal ifølge eget mandat:

 • i tvilstilfeller, meldt inn av biblioteket, gjøre faglig vurdering for å avgjøre om den aktuelle  publikasjonen fyller Kunnskapsdepartementet sine krav til vitenskapelig publisering;
 • i hver enkelt sak lage en skriftlig vurdering som kan brukes som faglig dokumentasjon internt på HVL, overfor andre institusjoner ved sampublisering og overfor Cristin sitt tvisteutvalg.

Publiseringsutvalget har følgende medlemmer: 

 • Prorektor for forskning (leder) 
 • Prodekaner for forskning fra de fire fakultetene
 • Saksframlegger (enhetsleder forskningsstøtte) og sekretær fra biblioteket
 • Observatør fra forskningsadministrasjonen (Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon)

Hva annet kan du bruke Cristin til?

Cristin består av mange moduler, og flere av disse har muligheter for søk. For de fleste forskere vil modulene for forskningsresultater og prosjekter være de viktigste. Prosjektkatalogen ligger i nye Cristin, og den kan derfor bare søkes i der, mens forskningsresultater foreløpig har avanserte søkemuligheter kun i gamle Cristin. Man har imidlertid muligheten til å avgrense enkle resultatsøk i nye Cristin med fasetter som finnes på venstre side av skjermen, for eksempel sektor eller kategori.

Hvordan søke etter forskningsresultater og prosjekter

Forskningsresultater søker du etter i gamle Cristin under Forskningsresultater/NVI. Er du innlogget, går du videre til Søk i resultater. I Enkelt søk kan du søke på forfatter og tittel, avgrenset til år. Merk at tittelsøket enten må være eksakt, eller benytte stjernetegn * for utvidelse. Stjernetegn kan brukes både før og etter søkeord: «kunnskapsoppsummering*» vil bare finne resultater med tittel som begynner med dette, mens «*kunnskapsoppsummering*» vil søke etter ordet hvor som helst i tittel. Søker du på forfatter, er det ikke nødvendig å søke på mellomnavn eller trunkere med stjernetegn, men det lønner seg som regel å unngå feilstavelser.

For å bytte til avansert søk klikker du på dette øverst i høyre hjørne på søkeskjermen. I avansert søk kan du avgrense søket til blant annet enhet (institusjon, fakultet osv.), kategori (tidsskriftsartikkel, bok osv.), tidsskrift, forlag. Merk at informasjonen faktisk må være registrert for at du skal kunne finne den, og at avgrensning på for eksempel vitenskapsdisiplin derfor ikke er hensiktsmessig.

Prosjektsøk kan man gjøre i søkeboksen i nye Cristin. Her søkes det automatisk både etter prosjekter, forfattere og resultater. Tekstsøket gjøres både i tittel og beskrivelse. Om du avgrenser til prosjekt, finner du også muligheten til avansert prosjektsøk. Her kan du søke etter prosjekt ved hjelp av kategorier som deltakere, institusjon, finansieringskilde og prosjektkode.

Hvordan lage personprofil på HVL sine nettsider

En oppdatert Cristin-profil er viktig for å være synlig som forsker. Cristin-profilen er også koblet til personprofilsiden din på HVL sine nettsider. I Vestibylen finner du oppskrift på hvordan du redigerer personprofilen din

Nederst på redigeringssiden finner du et felt for Cristin-kobling. Du må ha riktig Cristin-ID for å kunne lenke til profilen din. Den finner du lettest i nye Cristin ved å logge inn, klikke på navnet ditt øverst til høyre og deretter MIN PROFIL. ID-nummeret står på venstre siden over navnefeltet. For å få Cristin-publikasjoner opp på profilen må du i tillegg velge «Vis utvalde» eller «Vis alle» i nedtrekksmenyen.