Forskingsetikk og personvern

Skal du samle inn eigne data eller bruke allereie innsamla data til ei FoU-oppgåve, er det viktig at du kjenner til krava til forskingsetikk og ivaretaking av personvern.

Prosjekt som fell inn under helseforskingslova eller personopplysningslova skal følge HVL sine retningslinjer for sikker oppbevaring av persondata.