Læreres oppfattelse og operasjonalisering av tegning i kunst og håndverk

Bente Helen Skjelbred disputerer 16.6.2021 for ph.d.-graden ved Fakultetet for lærerutdanning, kultur og idrett, Høgskulen på Vestlandet med avhandlingen: «Læreres oppfattelse og operasjonalisering av tegning i kunst og håndverk i ungdomsskolen».

Avhandlingen undersøker hvordan lærere i ungdomsskolen oppfatter tegning i læreplanen i kunst og håndverk, og hva de gjør når de underviser i tegning.

Skjelbreds studie sammenlikner fire norske skoler på Vestlandet, og bygger på observasjoner, intervjuer med fire lærere og studie av dokumenter under Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006.

Avhandlingen bygger på tre delstudier. Den første delstudien undersøker hvordan tegning beskrives i læreplan og støttemateriell, og hvordan lærere i ungdomsskolen oppfatter det læreplanen i kunst og håndverk sier om tegning i beskrivelsen av den grunnleggende ferdigheten «å uttrykke seg skriftlig» i faget. Den andre delstudien setter søkelys på hvordan lærere operasjonaliserer tegning i kunst og håndverk, og hvilke tegnetilnærminger og metoder de knytter til kompetansemålene. Den tredje delstudien belyser hvordan lærere underviser for å gi elevene erfaring med observasjonstegning og forestillingstegning i kunst og håndverk.

Resultatene viser at lærerne oppfatter en utydelighet i formell læreplan og støttemateriell i fremstilling og omtale av tegning i grunnleggende ferdigheter og kompetansemål. Lærerne bygger sin praksis på mer enn en operasjonalisering av en oppfattet læreplan. I tråd med Goodlads (1979) økologiske modell der sammenhengene mellom planlegging, undervisning og elevenes læringsutbytte sees som en økologisk helhet, har lærerne ulike strategier for hvordan de vektlegger tegning knyttet til de ulike faktorene i den didaktiske relasjonsmodellen. Lærernes bruk av egen tegneaktivitet i kommunikasjonen med elevene underveis i opplæringen fremkom som et sentralt didaktisk verktøy som læreren justerer opplæringen etter. Resultatene viser også at lærerne gjør mye mer i undervisningen enn det de planlegger for i elevoppgavene. Dette tolkes som «et ekstra lag» lærerne legger på i gjennomføringen for å undervise i samsvar med sin egen oppfattelse av tegning og fagets egenart. Lærerne planla for at elevene fikk oppleve en helhetlig tegneundervisning, som rommer kombinasjoner av forestillingstegning og observasjonstegning, men opplever det problematisk å vurdere tegning som ikke er beskrevet i kompetansemål.

Hovedveileder har vært professor Jorunn Spord Borgen, Universitetet i Sørøst-Norge. Medveileder har vært professor Tiri Beate Bergesen Schei, Høgskulen på Vestlandet.

 

Personalia

Bente Helen Skjelbred er bosatt i Bergen, og doktorgradsarbeidet var utført som ph.d-stipendiat ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, Høgskulen på Vestlandet.

Skjelbred arbeider ved lærerutdanningen i kunst og håndverk ved NLA Høgskolen. Hun har tidligere yrkesbakgrunn som høgskolelektor ved kunst og håndverk, ved Fakultetet for lærerutdanning, kultur og idrett ved HVL, og som lærer på ungdomstrinnet. Skjelbreds forskningsområde omfatter didaktiske praksiser knyttet til tegning i læreplanen i faget kunst og håndverk i ungdomskolen.


Bente Helen Skjelbred_01.jpg

 

Disputas

Disputasen finner sted 16. juni, kl.10.30.

Prøveforelesning

Tema for prøveforelesningen er "Praksisrelevant forskning i faget kunst og håndverk – Utfordringer og muligheter". Den finner sted 16. juni, kl. 9.00

Både disputas og prøverforelesning er digitale. (passord: Disputas)