Foreldres syn på matematikkundervisningen

Dorota Lembrér disputerer 4. 11. 2021 for ph.d.-graden ved Høgskulen på Vestlandet med avhandlingen "Sociocultural influences on parents’ views about mathematics education for young children".

I sin avhandling undersøker Lembrér foreldres syn på matematikkundervisning for små barn hjemme og i førskoleinstitusjoner i Sverige og Norge. Læreplandokumentene for barnehagen understreker viktigheten av samarbeid mellom lærere og foreldre for barnas læring og utvikling. Likevel blir det sjelden forsket på foreldrenes syn på små barns utdanning. Det er en grunnleggende forutsetning for doktorgradsprosjektet at foreldre og andre familiemedlemmer kan bidra til barnas matematikkundervisning.

Foreldrenes fremstilling av sine erfaringer med matematikkundervisning for små barn ble analysert for å gi svar på de overordnede forskningsspørsmålene: Hvordan kan man finne foreldrenes syn på matematikkaktiviteter for små barn, hva og hvordan verdsetter foreldrene ved matematikkundervisning for små barn? Foreldrenes syn ble undersøkt ved å innhente data fra spørreundersøkelser på Internett blant polske foreldre bosatt i Sverige samt fra fokusgruppeintervjuer med norske foreldre.

Svarene som fremkom av to datainnsamlinger, gav ulike innblikk i foreldrenes syn på matematikkundervisning for små barn når det gjelder forholdet mellom foreldrenes individuelle syn og bredere samfunnssyn. Funnene indikerer at telling ble ansett som viktig for små barn, og hverdagsopplevelser ble ansett som en passende måte å presentere dem for matematiske ideer på. Mange foreldre understreket sin rolle i barnas matematikklæring og hvordan dette påvirket måten barna forholdt seg til matematikk på hjemme. Funnene viser også at foreldrenes syn på matematikkundervisning påvirkes av større forventninger i samfunnet forbundet med pedagogisk praksis for matematikkundervisning i barnehage.

Resultatene av denne forskningen omfatter en forståelse av mulighetene for å innføre matematikkundervisning i førskolen som foreldrene kan bidra til. Ikke desto mindre viste forskningsresultatene også at et samarbeid mellom foreldre og lærere kan være utfordrende på grunn av de ulike rollene de har. Følgelig er et resultat av denne forskningen at det er behov for videre forskning på kompleksiteten i samarbeidet mellom foreldre og barnehagelærere når det gjelder å formidle ulik forståelse av pedagogikk, matematikk samt roller og ansvar for barns matematikklæring.


Dorota Lembrer.png

Disputas

4. 11. 2021 kl. 15.30 på Campus Kronstad, K2, Auditorium M005.

Også tilgjengelig på Zoom (passord: Dorota)

Tilhørere vil også ha mulighet til å følge disputas fra auditorium på campus Kronstad. Info om sted kommer.

Prøveforelesning

4. 11. 2021 kl. 14.00 på Campus Kronstad, K2, Auditorium M005.

Også tilgjengelig på Zoom (passord: Dorota)

Tema: "Parental views on mathematical education of young children in light of X theory, by which X is ONE of the theories used in the thesis."