Lærerutdannernes handlingsrom mellom statlig styring og institusjonell frihet

Oksana Singh disputerer 12. 11. 2021 for ph.d.-graden ved Høgskulen på Vestlandet med avhandlingen "Med fokus på lærerutdanneres frihet - En diskursanalytisk studie om hvordan frihet framtrer i matematikklærerutdanneres utforming av faget matematikk for trinn 5–10 i kontekst av styringsdokumenter".

Lærerutdanning i Norge er en profesjonsutdanning. I denne sammenhengen har den mandat til å utarbeide studietilbud og utdanne framtidige lærere som er essensielle for vårt kunnskapsbasert samfunn. Myndigheter og universitets- og høyskoleloven gir institusjonene faglig frihet og frihet til å gjennomføre forskning. Samtidig er den norske lærerutdanningen rammeplanstyrt utdanning, og flere utdanningspolitiske styringsdokumenter uttrykker myndighetenes forventning om en mest mulig enhetlig nasjonal oppbygging av grunnskolelærerutdanningen. Dette skaper et spenningsfelt mellom styring og frihet i utforming av studietilbud i lærerutdanning.

I avhandlingen analyseres det ovennevnte spenningsfeltet med fokus på framtredelse av frihet i lærerutdanneres utforming av faget matematikk i grunnskolelærerutdanning, i kontekst av utdanningspolitiske styringsdokumenter og reformer. Studien er en diskursanalyse og datamaterialet er intervjuer med ti lærerutdannere fra ulike lærerutdanningsinstitusjoner og intervjuer med to ledere som arbeider på lærerutdanning.

Et sentralt begrep i avhandlingen er frihet. Valget å fokusere på dette begrepet begrunnes med blant annet inkonsistensen i utsagn om frihet og styring/regulering i utdanningspolitiske styringsdokumenter. Det kan sees på som motstridende at myndighetene gir institusjoner oppgaver som gjelder utvikling av lærerutdanning, praksisfelt og kunnskap, og samtidig regulerer de lærerutdanning med detaljerte rammeplaner, opptakskrav, nasjonal deleksamen og liknende.

I studien identifiseres det tre diskurser: diskurs om rammeplanstyrt utarbeidelse av emneplaner, diskurs om implementering av emneplaner og diskurs om regulering og kontroll. I hver av disse diskursene avdekkes det frihet i flere ulike former: frihet som individers motstand, frihet som valg og handlinger i et avgrenset mulighetsfelt, frihet som tolkning av ulike tekster, frihet som individers arbeid med seg selv og frihet som individers bestrebelse på å være åpne for andres meninger, forslag og ideer.

Funn viser videre at det fremkommer spenninger mellom den kollektive ritualiserende utarbeidelsen av emneplanene og den individuelle og institusjonelle frihet som finnes for å utarbeide emneplanene. I diskursen om implementering av emneplaner muliggjøres frihet i spenningen mellom lærerutdanneres agering i implementeringen og den institusjonelle tilliten til lærerutdanneres eget ansvar for å realisere planene. I diskursen om regulering og kontroll artikuleres frihet i spenningen mellom institusjonell og nasjonal kontroll, og lærerutdanneres mostand. Disse spenningene muliggjør at matematikklærerutdanning varierer med hensyn på valg av det matematiske og det didaktiske innhold.


Personalia

Oksana_Singh.jpg

Oksana Singh (f. 1977) bor i Bergen og er ansatt på campus Stord. Singh er en norsk-russisk sosiopolitisk forsker og diskursanalytiker. Hun tok sin første utdanning innen realfag og teknologi på Høgskolen i Narvik. Etter det jobbet Singh i flere år i videregående skole, hvor hun underviste i matematikk, fysikk og naturfag. Samtidig som hun jobbet på videregående skole, tok Singh mastergrad. Masteroppgaven fokuserer på improvisasjon i undervisningssammenhenger i lærerutdanning og på IKT sin medierende rolle. I 2015 ble Singh ansatt på Høgskulen Stord/Haugesund som lærerutdanner, nå Høgskulen på Vestlandet. På høgskolen har hun i hovedsak undervist på etter- og videreutdanning av lærere og har et emneansvar for tre av de fire masteremnene som er knyttet til lærerutdanningsfaget matematikk på campus Stord.

Singh`s doktoravhandling er en monografi. I tillegg har hun publisert artiklene; en i 2017 i Norsk Pedagogisk Tidsskrift om danningsperspektiver på utforming av lærersubjektet i læreverket i matematikk og en i 2016 i Tangenten om improvisasjon i lærerutdanning. Den sistnevnte artikkelen er skrevet med to medforfattere.

Disputas

12. 11. 2021 kl. 12.30 Campus Kronstad, K2, Auditorium M005

Førsteopponent: Paola Valero, Stockholms universitet
Andreopponent: Iver B. Neumann, Fridtjof Nansens institutt
Komitéleder: Kjellrun Hiis Hauge, HVL


Prøveforelesning

12. 11. 2021 kl. 10.30 Campus Kronstad, K2, Auditorium M005

Oppgitt tema: Hva kan internasjonal Foucault-basert forskning på læreplaner (curriculum) og praksis tilby matematikkutdanning og -undervisning i norsk kontekst?