Den "spesielle sorgen" til foreldre ved narkotikarelatert død

Kristine Berg Titlestad disputerer 16.8.2021 for ph.d.-graden ved Høgskulen på Vestlandet med avhandlingen "The “special grief” of parents bereaved by drug-related death. Mixed methods research - a qualitative driven concurrent design".

Hvordan håndterer foreldre hverdagen etter å ha mistet et barn i et narkotikarelatert dødsfall? Titlestad har undersøkt hvordan etterlatte foreldre opplever konsekvenser og belastninger.

Til tross for betydelige tiltak for å redusere narkotikarelaterte dødsfall, er de fortsatt et omfattende internasjonalt folkehelseproblem. Vi har lite kunnskap om hvordan det oppleves å miste et barn på denne måten. Likevel vet vi at tap av et barn gir økt sjanse for sorgkomplikasjoner, og at foreldre etter unaturlige dødsfall har større risiko for å utvikle forlenget sorglidelse.

Titlestads forskning viser at den “spesielle sorgen” hos foreldre ved narkotikarelaterte dødsfall var karakterisert av opplevelse av forlenget foreldreskap, sterke sorgrelaterte emosjoner og reaksjoner, og opplevelse av sosial stigmatisering og selvstigmatisering. Hvordan foreldrene håndterte tapet var påvirket av intrapersonlige (f.eks. mestringstro og proaktive mestringsstrategier) og interpersonlige (f.eks. holdninger og normer) forhold og prosesser. Intensiteten i de sterke sorgrelaterte emosjonene og reaksjonene avtok gradvis med tid siden død. De foreldrene som slet mest, rapporterte lav tro på egen mestring av utfordringer, at de isolerte seg og sterke og vedvarende sorgreaksjoner (forlenget sorg).

Samlet sett viser avhandlingen at det på individnivå er behov for proaktiv krisehjelp umiddelbart etter tapet, samt bredspektret og behovsrelatert hjelp, og hjelp over tid. På gruppenivå er det behov for tilbud om egne støttegrupper for etterlatte ved narkotikarelaterte dødsfall og bedre støtte fra sosiale nettverk. Videre er det behov for å iverksette tiltak for å redusere stigma relatert til narkotikabruk, styrke offentlig anerkjennelse av de som er etterlatt av narkotikarelaterte dødsfall, og å koordinere tjenester til etterlatte i kommunene. Kunnskapen fra prosjektet har nasjonal og internasjonal relevans for praksis, og for politiske føringer og videre forskning. Trolig er også den nye kunnskapen overførbar til andre former for unaturlig og stigmatisert død.

Personalia

Kristine Berg Titlestad (f. 1973) er klinisk vernepleier og er ansatt ved vernepleierutdanningen ved Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet (HVL). Hun er ph.d-kandidat ved ph.d.-programmet Helse, funksjon og deltaking ved Fakultet for helse- og sosialfag (HVL). Hovedveileder for avhandlingen har vært professor Kari Dyregrov.


 

Kristine Berg Titlestad

Disputas

16. august kl. 16.30 - 19.00

(følg prøveforelesning og disputas på Zoom - passord: 12345)

Prøveforelesning

16. august kl. 15.00 - 16.00
Oppgitt tema: "Stigma and bereavement: Sources, challenges and future perspectives".