Prøveforelesning og disputas

Prøveforelesningen blir vanligvis gjennomført samme dag som disputasen. Temaet for prøveforelesning skal kunngjøres for deg og offentliggjøres 10 arbeidsdager før forelesningen. Det er bedømmelseskomiteen som oppgir tema for prøveforelesningen, og temaet skal ikke stå i direkte forbindelse med tema for avhandlingen. Hensikten er å prøve kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper utover avhandlingens tema og evne til å formidle disse i en forelesningssituasjon. Prøveforelesning avholdes på avhandlingsspråket. Det er bedømmelseskomiteen som avgjør om prøveforelesning er bestått eller ikke bestått. 

Når prøveforelesning er godkjent avholdes disputas. Disputasen er et offentlig forsvar av avhandlingen. De eksterne medlemmene av bedømmelseskomiteen vil bli utpekt som opponenter, og komitéen bestemmer selv hvem som er førsteopponent og hvem som er andreopponent. Disputas ledes av dekan eller en stedfortreder som dekan utpeker.

Den som leder disptausen gjørt kort rede for innlevering og bedømmelse av avhandlingen, og for prøveforelsningen. Deretter  presenterer doktoranden sin avhandling ved å redegjøre for hensikten med og resultatet av den vitenskaplige undersøkelsen. Førsteopponenten får ordet og innleder den faglige diskusjonen med doktoranden. Etter en pause starter andreopponenten sin opposisjon. Eventuelle opponenter ex. auditorio slipper til mellom de to opponentene eller etter andreopponenten, og i slike tilfeller vil en av opponenten avslutte opposisjonen. Disputasleder avslutter disputasen.

Tidsrammen for gjennomføring av prøveforelesning og disputas vil variere. Ta kontakt med ph.d.-koordinator for ditt ph.d.-program for mer detaljer

Tid og sted for disputas offentliggjøres senest 10 arbeidsdager før den avholdes,  og innen to måneder etter avhandlingen er godkjent for disputas.