Fullføring av ph.d.-utdanning

Prosedyre for innlevering av avhandling, bedømming, prøveforelesing og disputas vert skildra nedanfor, samt informasjon om vitnemål og doktorpromosjon.

Ansvarsfordeling ved innlevering av avhandling og disputas

Mål: Ph.d.-arbeidet skal halde høg internasjonal standard. Avhandlinga skal bidra til å utvikle ny fagleg kunnskap og liggje på eit nivå som tilseir at den vil kunne bli publisert som ein del av fagets vitskapelege litteratur.

Ph.d.-kandidat

Ph.d.-kandidaten:

 • har ansvar for alt innhold i doktorgradsarbeidet og at dette holder høy internasjonal standard, oppfyller fag- og forskningsetiske standarder og gjeldende lovverk
 • har ansvar for å fullføre doktorgradsarbeidet og opplæringsdelen innenfor de gitte tidsrammer
 • skal sende søknad om innlevering av doktorgradsarbeid med alle vedlegg
 • skal redegjøre for sitt bidrag til eventuelle fellesarbeider og innhente medforfattererklæringer fra alle medforfattere
 • har ansvar for å levere avhandlingen til trykking, i samsvar med HVLs format og retningslinjer
 • har ansvar for å utarbeide pressemelding på norsk i samsvar med HVLs retningslinjer
 • har ansvar for å forberede og avholde prøveforelesning over oppgitt emne, samt offentlig disputas for ph.d.-graden

Veiledere

Veiledere:

 • skal sikre at doktorgradsarbeidet tilfredsstiller gjeldende lov, forskrifter og kvalitetskrav før innlevering
 • skal bidra til at doktorgradsarbeidet kan fullføres på normert tid
 • hovedveileder skal foreslå bedømmelseskomité og forespørre medlemmene, samt innhente habilitetserklæringer.

Institutt

Instituttet: 

 • skal eventuelt ta ansvar for bevertning og mottakelse i forbindelse med disputas, etter avtale med fakultetet

Ph.d.-programutvalg

Ph.d.-programutvalget:

 • har ansvar for å godkjenne avhandlingen for bedømmelse, etter søknad fra kandidaten
 • har ansvar for å innstille kandidater til bedømmelseskomiteen, etter begrunnet forslag fra veileder

Fakultet (dekan og fagansvarlig/ph.d.-koordinator)

Dekan og fagansvarleg/ph.d.-koordinator ved fakultetet:

 • skal påse at habilitetserklæringer fra samtlige medlemmer av bedømmelseskomiteen foreligger
 • har ansvar for oppnevning av bedømmelseskomité, etter innstilling fra ph.d.-programutvalget
 • har ansvar for å informere kandidat og bedømmelseskomite om gjeldende regelverk for bedømmelse, prøveforelesning og disputas
 • har ansvar for offentliggjøring av prøveforelesning og disputas på HVLs nettsider i samarbeid med Avdeling for kommunikasjon
 • betaler trykking av det antall avhandlinger fakultetet bestemmer
 • har ansvar for gjennomføring av prøveforelesning, og disputas, innenfor gjeldende regelverk
 • har ansvar for eventuell bevertning og mottakelse i forbindelse med disputas, i samarbeid med aktuelt institutt
 • har ansvar for tildeling av grad og vitnemål i samarbeid med Eining for eksamen
 • følge opp kandidat og hovedveileder om avhandlingen ikke blir godkjent for disputas.