Innlevering av avhandling

Når du skal levere inn avhandling til bedømmelse ved HVL, sender du "Søknad om fremstilling til doktorgradsprøven" med følgende vedlegg:

 • Avhandlingen i pdf-format (leveres som èn pdf)
 • Dokumentasjon på at opplæringsdelen er fullført og godkjent
 • Dokumentasjon på nødvendige tillatelser, f.eks tillatelse fra forskningsetiske komiteer, fra myndigheter, privatpersoner eller lignende (dersom dette ikke er lagt inn i avhandlingen)     
 • Medforfattererklæring dersom aktuelt
 • Sammendrag av avhandlingen på norsk og engelsk

Merk at avhandlingen må skrives i HVLs mal for ph.d.-avhandlinger før innlevering.

Ufullstendige søknader vil bli avvist av studiets programutvalg. Avhandlingen vil bli sendt til kontroll for plagiat. 

Merk at et innlevert arbeid ikke kan trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er godkjent for disputas.  

Ph.d.-kandidaten kan etter innlevering søke om tillatelse til å rette formelle feil i avhandlingen. Søknaden skal vedlegges en fullstendig oversikt over de feil (errata) som ønskes rettet. 

Sammendrag av avhandling

Du skal levere et kortfattet sammendrag av avhandlingen på engelsk og norsk. Dersom du har fått tillatelse fra programutvalget til å skrive avhandlingen på et annet språk enn norsk eller engelsk, skal det i tillegg leveres et sammendrag på avhandlingens språk. Sammendraget skal, i likhet med selve avhandlingen, publiseres offentlig.

Sammendraget skal gi en beskrivelse av avhandlingen, og bør omtale:

 • hvilket fagområde avhandlingen er skrevet innenfor
 • hvilke problemstillinger/hypoteser avhandlingen arbeider med
 • hvilke(n) metoder og data som er benyttet
 • viktige konklusjoner og funn som står sentralt i forskningsresultatet
 • kan funnene eksemplifiseres med nytteverdi?
 • hvor arbeidet er utført

Søknad med vedlegg sendes til post@hvl.no. Merk e-posten med navnet på ditt ph.d.-program.

Søknaden vil bli behandlet av studiets programutvalg.