Oppnevning av bedømmelseskomité

Når søknad om bedømmelse av ph.d.-avhandling er godkjent av studiets programutvalg, innstiller programutvalg medlemmer til en bedømmelseskomité.

Det er hovedveileder som har ansvar for å foreslå bedømmelseskomité for programutvalget. Forslaget må være begrunnet og vise hvordan komiteen samlet dekker avhandlingens fagfelt. Forslag til bedømmelseskomité bør også inneholde forslag til en komitéleder blant komiteens medlemmer eller i tillegg til komiteens medlemmer. Komiteens leder må være fra Høgskolen på Vestlandet. Dette må være klart før saken går til programutvalget.

Vi anbefaler at arbeidet med å finne bedømmelseskomité gjøres i dialog med fagansvarlig som fremmer saken for programutvalget.

Komiteen skal normalt ha følgende sammensetning:

  • begge kjønn er representert
  • flertallet i bedømmelseskomiteen er eksterne medlemmer
  • minst ett av medlemmene har hovedstilling ved en utenlandsk institusjon
  • ett av medlemmene er fast ansatt ved Høgskulen på Vestlandet
  • alle medlemmene har doktorgrad

Alle medlemmene i bedømmelseskomitéen må være habile jf. forvaltningsloven §6-10 og skrive under på en habilitetserklæring som sendes til programutvalget sammen med forslag til sammensetning.

Oppnevnte veiledere og andre som har bidratt til avhandlingen kan ikke være medlem av bedømmelseskomiteen eller administrere denne.

Når programutvalget for det enkelte studium har innstilt medlemmer til bedømmelseskomité, sendes saken videre til dekan som oppnevner bedømmelseskomiteen.

Du skal informeres om forslaget til sammensetning av komité, og du kan innlevere skriftlige merknader, senest innen en uke etter at forslaget til sammensetning er gjort kjent for deg.