Bedømming av avhandling

Når bedømmelseskomité er oppnevnt, sender forskningsadministrasjonen den innleverte avhandlingen og nødvendige tillatelser/erklæringer til bedømmelseskomitéen.

Bedømmelseskomiteen kan kreve å få tilsendt kandidatens grunnlagsmateriale og utfyllende eller oppklarende tilleggsinformasjon. Komiteen kan også be veileder om å gjøre rede for veiledningen og arbeidet med avhandlingen. 

Innen 3 måneder etter at komitéen har mottatt avhandlingen, skal komitéen avgi en begrunnet uttalelse om arbeidet er verdig til å forsvares for doktorgraden eller ikke. Du vil motta bedømmelseskomitéens innstilling og gis en frist på 10 arbeidsdager til eventuelt å fremme skriftlige merknader til innstillingen. Det er dekan som så fatter vedtak om ph.d.-avhandlingen godkjennes for disputas, på grunnlag av bedømmelseskomiteens innstilling. 

Bedømmelseskomiteen kan anbefale at det gjøres mindre omarbeidinger før endelig innstilling foreligger. Komiteen gir da en konkret oversikt over hva du må omarbeide. Anbefalingen behandles av programutvalget.

En innlevert avhandling kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om den er godkjent for disputas. Du kan etter innlevering søke om tillatelse til å rette formelle feil (errata) i avhandlingen