Offentliggjøring av avhandling

Trykking av avhandling

Når avhandlingen er godkjent for disputas, skal du sende avhandling til trykking. Før avhandlingen sendes til trykking, må du sørge for at avhandlingen er ført inn i høgskolens mal for doktorgradsavhandlinger, og du må be biblioteket v/Monica Bjorheim (monica.bjorheim@hvl.no) om å få tildelt et ISBN-nummer. Ta kontakt med fakultetet /ph.d.-koordinator for å avklare hvor mange eksemplar som skal trykkes. Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bergen sørger for trykking av avhandlingen. Avhandlingen sender du til trykking til Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt til e-postadresse disputas@hvl.no senest tre uker før disputas.

Ved beregning av antall eksemplarer som skal trykkes, må det tas høyde for at trykkeriet distribuerer 5 eksemplarer til biblioteket (derav 3 til nasjonalbiblioteket). Resten av opplaget blir levert til kontaktperson ved fakultetet. Fakultetet sørger for at det legges frem et tilstrekkelig antall i disputaslokalet i forkant av disputas.

Publisering av avhandling i HVLs vitenarkiv

I tillegg til å levere trykte eksemplarer av avhandlingen til biblioteket, må du levere en digital kopi til publisering i HVLs vitenarkiv. Avhandlingen sendes til vitenarkivet til e-postadresse hvl-open@hvl.no. Arkiveringen vil skje innenfor rammen av de avtaler som er inngått mellom forfatter og utgiver av publisert stoff som inngår i ph.d-avhandlingen, og foregår når opphavsretten er klarert.

Pressemelding

Til offentliggjøring av avhandlingen skal du skrive en pressemelding som gir en populærvitenskapelig fremstilling av forskningsresultatene dine. Sammendraget du leverte inn sammen med avhandling kan danne et godt utgangspunkt for pressemeldingen. Eksempler finnes på HVLs nettside med publiserte pressemeldinger. Pressemeldingen leveres til Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt, som kvalitetssikrer, publiserer og distribuerer den. Sammen med pressemeldingen leverer du et bilde av deg selv. Ansatte ved HVL kan bestille portrettfoto ved HVL.

Pressemelding og foto sendes til Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt til e-postadresse disputas@hvl.no senest tre uker før disputas.