Veiledning

Ph.d.-studenter skal ha minst to veiledere, en hovedveileder og en medveileder. Hovedveileder bør normalt være fra Høgskulen på Vestlandet.

Dersom du har fått oppnevnt ekstern hovedveileder, skal det oppnevnes medveileder fra HVL. Alle veiledere skal ha doktorgrad og være aktive forskere.  Fordeling av veilederansvaret mellom hovedveileder og biveileder spesifiseres i avtale ved opptak til ph.d.-utdanning ved Høgskulen på Vestlandet.

Veilederne skal gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstillinger, drøfte og vurdere hypoteser og metoder, drøfte resultater og tolkningen av disse, drøfte opplegg og gjennomføring av fremstillingen, herunder disposisjon, språklig form, dokumentasjon mv., og gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag i forhold til bibliotek, arkiv, etc. Videre skal veilederne gi kandidaten veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen.

Informasjon om veileders og kandidatens plikter ved gjennomføring av veiledning er spesifisert i avtale ved opptak til ph.d.-utdanning ved Høgskulen på Vestlandet.

Programutvalget kan oppnevne ny veileder, dersom ph.d.-kandidat eller veileder ber om det. Veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt. Prosedyre for skifte av veileder er beskrevet i avtale ved opptak til ph.d.-utdanning, del B.