Gjennomføring av ph.d.-utdanning

Forskarutdanninga er normert til tre år fulltidsstudiar. I tillegg til eit forskingsarbeid/ei doktoravhandling skal du gjennomføre ein opplæringsdel på minimum 30 studiepoeng. Ph.d.-utdanninga skal gå føre seg under individuelle rettleiing. Midtvegsevaluering og årviss framdriftsrapportering er obligatorisk.

Ansvarsfordeling ved gjennomføring av ph.d.-utdanning

Mål: Stipendiatar ved HVL og eksternt tilsette ph.d.-kandidatar skal få tilbod om gode faglege og sosiale arbeidsforhold, slik at dei kan trivast og gjennomføre ph.d.-løpet innanfor normert tid.

Ph.d.-kandidat

Ph.d.-kandidaten:

 • har ansvar for å forske i henhold til gjeldende lovverk og forskningsetiske retningslinjer
 • skal delta aktivt i fagmiljøet og sette seg inn i den nyeste utviklingen innen sitt aktuelle fagfelt
 • skal publisere i tråd med fagfeltets tradisjoner, fortrinnsvis i anerkjente internasjonale kanaler, spesielt dersom avhandlingen er artikkelbasert
 • skal delta aktivt i veiledermøter og følge opp avtaler inngått med veiledere
 • skal holde veiledere kontinuerlig orientert om forhold av betydning for framdriften, inklusive resultater fra opplæringsdelen
 • skal delta aktivt på internasjonale konferanser og i internasjonale fagmiljøer
 • skal sette seg inn i, og forholde seg til studieadministrative regler og retningslinjer for semesterregistrering, oppmelding til emner, undervisning og eksamen
 • skal levere årlige framdriftsrapporter
 • skal gjennomføre midtveisevaluering
 • skal melde fra til ph.d.-koordinator, fagansvarlig eller personalansvarlig dersom det oppstår utfordringer i ph.d.-utdanninge
 • skal holde fagansvarlig for ph.d.-programmet orientert om større endringer i prosjektet og ved forhold som kan føre til forsinkelser
 • skal søke om forlenging av opptaksperiode og eventuelt ekstra veiledningstimer i ph.d.-programmet ut over finansieringsperiode, dersom dette blir nødvendig
 • skal holde oversikt over driftsmidler og pliktarbeid
 • har ansvar for å følge HVLs retningslinjer for åpen vitenskap

Veiledere

 • hovedveileder har hovedansvar for oppfølging av kandidatens faglige utvikling og gjennomføring i samsvar med fremdriftsplanen og gjennomføre regelmessige veiledningssamtaler
 • veilederne skal bidra til at kandidaten blir integrert i fagmiljøet og har oversikt over den nyeste utviklingen i fagfeltet
 • veilederne skal bidra til at kandidaten publiserer i kanaler av høy kvalitet og se til at gjeldene lovverk og forskningsetiske retningslinjer blir fulgt
 • veilederne skal bidra til at kandidaten knytter kontakt til relevante fagmiljø og stimulere til internasjonalisering i ph.d.-utdanningen
 • hovedveileder skal levere årlig framdriftsrapport
 • hovedveileder skal foreslå medlemmer i komiteen for midtveisevaluering, og ta del i midtveisevalueringen for den enkelte kandidat
 • hovedveileder skal melde videre eventuelle avvik og bekymringer knyttet til kandidatens ph.d.-utdanning
 • hovedveileder skal om nødvendig vurdere og eventuelt initiere endring i sammensetting av veiledningsressursene i samråd med kandidat. Eventuelle endringer må godkjennes av programutvalget
 • skal påse at HVLs retningslinjer for åpen vitenskap følges av kandidaten

Institutt

Instituttet:

 • skal sikre at ph.d.-kandidaten får formidlet sin forskning i relevante fagmiljø
 • skal gjennomføre årlig medarbeidersamtale med alle stipendiatene
 • tildele ekstra veiledningstimer etter anbefaling fra programutvalget
 • skal påse at eventuelt pliktarbeid er i tråd med gjeldende regler og organiseres slik at det ikke hindrer gjennomføring innenfor normert tid

Ph.d.-programutvalg

Ph.d.-programutvalget:

 • skal behandle søknader om endringer i veiledergruppe
 • skal behandle søknader om godkjenning av studiepoeng i opplæringsdelen
 • skal oppnevne komite for midtveisevaluering, etter begrunnet forslag fra hovedveileder
 • skal behandle søknader om forlenging av opptaksperiode i ph.d.-programmet

Fakultet (fagansvarlig/ph.d.-koordinator)

Fagansvarlig/ph.d.-koordinator ved fakultetet: 

 • skal følge opp årlig framdriftsrapportering
 • skal legge til rette for internasjonalisering av doktorgradsutdanningen
 • søknader om mobilitetsstipend behandles ved fakultetet i tråd med retningslinjer for mobilitetsstipend
 • skal sørge for at midtveisevaluering blir gjennomført i henhold til gjeldende regelverk, og følge opp etter behov
 • skal registrere og holde oversikt over status for ph.d.-kandidatenes opplæringsdel
 • skal ha rutiner for å motta og registrere avvik og bekymringer i tilknytning til faglig framdrift i ph.d.-studiet, og behandle disse raskt for å iverksette nødvendige tiltak i samarbeid med institutt/veileder