Midtveisevaluering

Midtveisevaluering arrangeres av ph.d.-programmet i form av et åpent og offentlig seminar. Den gjennomføres midtveis i finansieringsperioden og har en tidsramme på inntil 3 timer.

Hovedveileder skal være tilstede på midtveisevaluering. 

Programutvalget oppnevner en evalueringsgruppe på to personer til å evaluere doktorgradsarbeidet etter forslag fra hovedveileder. Evalueringen gjøres på grunnlag av innlevert tekstgrunnlag og kandidatens presentasjon av eget prosjekt.

Tekstutdraget avtaler du med veileder, men bør inkludere prosjektbeskrivelsen som lå til grunn for opptak, en helhetlig tekst, f.eks artikler/kapitler eller utkast til artikler/kapitler som skal inngå i ph.d.-avhandlingen. Alternativt kan du sende inn en rapport på 10-20 sider som presenterer problemstillingen og gjør rede for status i arbeidet, og som gir en videre fremdriftsplan.

Gjennomføring av midtveisevaluering

1. Du holder en presentasjon på inntil 30 minutter hvor du presenterer forskningsprosjektet ditt og plasserer den leverte teksten i sammenheng med avhandlingen som helhet. Som en del av presentasjonen skal du også vudere egen fremdrift og stille spørsmål som du ønsker tilbakemelding på. Å vurdere egen fremdrift betyr:

  • Orientere om utvikling av forskningsprosjektet i forhold til opprinnelig prosjektbeskrivelse
  • Orientere om årsak til eventuell endret utvikling i faglig innhold/forskningsprosjektet
  • Orientere om årsak til eventuell endret utvikling i forhold til opprinnelig tidsplan
  • Legge frem ajourført tidsplan (datainnsamling, analyse/bearbeiding, skriving, publisering, sammenskriving og innlevering av avhandling)

2. Evalueringsgruppen gir innspill og kommentarer til teksten som er lest, og til presentasjonen og eventuelle som spørsmål som er stilt. Evalueringsgruppen er bedt om å gi en konstruktiv og kritisk tilbakemelding, med spesifikke råd om hvordan du kan arbeide med avhandlingen frem mot innlevering.

3. Det åpnes opp for generell diskusjon. Hovedveileder styrer ordet.