11/04/23 - Gro Hege Saltnes Urdal (Høgskulen på Vestlandet)

Tittle: "Utføre forskning på og med egne studenter"

Sammendrag: På et lite forskningsfelt som feltet ‘tolking’, rekrutteres ofte studenter til å delta i ulike forskningsprosjekt. Fordi mange forskere på feltet også underviser, vil en i noen tilfeller forske både på og med egne studenter. Forskeres nærhet til feltet kan føre til at det er utfordrende å skape det Bourdieu kaller «the strange point of view» som er nødvendig for å se forbi de iboende strukturer/den tatt-for-gitte forståelsen på feltet, for å kunne få fram ny kunnskap. Basert på Bourdieus refleksive sosiologi vil denne presentasjonen diskutere nærhet og distanse når forskning gjennomføres på og med egne studenter. For å problematisere nærhet og distanse, vil jeg presentere og diskutere en case der en lærer/forsker forsket på og med sine egne studenter ved et bachelorprogram i tegnspråk og tolking. Jeg vil argumentere for at studentenes deltakelse og involvering i casen bidro til et epistemologisk brudd og representerte et «strange point of view» som ble en motvekt til forskerens nærhet til feltet. I tillegg vil jeg hevde at deltakelsen var nyttig for studentene også.

 

Gro Hege Saltnes Urdal