Datavitskap

Forskargruppa arbeider med ulike datavitskapsteoretiske aspekt og bruk av datavitskap innan ulike domene som energi, biologi og fysikk.

Vår gruppe har fokus på datavitskap, inkludert kunstig intelligens (KI) og maskinlæring (ML).  Vi studerer korleis berekningsmodellar for resonnement, læring og persepsjon kan nyttast innan ulike område som helsevesen, energi og miljø.

KI og ML utforskar ulike måtar maskiner kan lære og tolke data, ved at maskinene kan nytte sine tidlegare erfaringar (eller andre sine erfaringar) til å finne nyttige mønster og likskapar.

Vår forskargruppe undersøker korleis ulike typar maskinlærings- og dataanalyseteknikkar kan nyttast på ulike former for data, til dømes strukturerte data eller data representert ved symbolske, logiske og relasjonelle representasjonar. Gruppa er også interessert i bruk av KI og ML innan ingeniørsystem, i kunnskapsfunnet og innan medisinsk vitskap.

Pågåande prosjekt:

  • GridEyeS - Smart Grid Eye, from Space to Sky, supported by European Spase Agency, 2019-2020
  • The Information Mining with a Span of Fuzzy and Causality Approaches, supported by UH-nett Vest,  2019
  • Computational medical imaging and machine learning – methods, infrastructure and applications, MMIV, supported by Financed by Trond Mohn Foundation (BFS), 2018-2022
  • NFR BIOTEK2021 (Digital Life Norway). Towards better computational approaches and responsible innovation strategies in early drug discovery-application to antibiotics and COPD, supported by NFR. 2019-2022.
  • NHEP (project number 255182) funding Norwegian participation in the ATLAS experiment at CERN, supported by NFR
  • Tidlig oppdagelse av dårlig etterlevelse og medisinsk forverring hos pasienter med diabetes, 2018-2019. Utvikling og testing av scoring-verktøy bygget på maskinlæring, som finner pasienter med diabetes, som har stor risiko for dårlig etterlevelse
  • Prototyping of a Proton Computed Tomography System for Treatment Planning and Real-time Monitoring of Dose Deposition in Particle Therapy, supported by Trond Mohn Foundation (TMS), 2016 - 2020
  • Advanced applications of 14 MeV neutrons (NeA), supported by the Croatian Science Foundation, 2018 – 2022

Forskargruppeleiar: 

bilde av Reza Arghandeh

Reza Arghandeh

Professor