Parallellsesjon 1 - Hvordan påvirkes vi av teknologi?

Kl. 12.00 - 13.30

Ledes av Astrid O. Sundsbø, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet

 • 12.00
  12.20
  Velferdsteknologi hos hjemmeboende personer med demens – brukerutfordringer

  Bruk av velferdsteknologi skal bidra med at flere personer kan bo lenger i sitt eget hjem på en trygg og verdig måte. I Norge har 40 % av alle over 70 år og som motta hjemmetjenester en demenssykdom. Men hva vet vi egentlig om deres tilgang og bruk av velferdsteknologi mtp. deres kognitive utfordringer?

 • 12.20
  12.40
  Hvem er trygg? Velferdsteknologi og følelsen av trygghet blant hjemmeboende personer med demens og personer som mottar hverdagsrehabilitering. Erfaringer fra Norge

  Dette innlegget sammenligner hvordan hjemmeboende personer med demens og personer som mottar hverdagsrehabilitering forholder seg til, tenker rundt og bruker velferdsteknologi. Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukere, pårørende og omsorgspersonell, men er dette tilfellet?

 • 12.40
  13.00
  Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser

  Barn og unge med funksjonsnedsettelser har ulike behov og ressurser, og mange trenger bistand hele livet fra flere tjenesteområder. Velferdsteknologi (VFT) kan være et nyttig verktøy til støtte til gjennomføring av daglige gjøremål, kommunikasjon og sosial deltakelse, samt gi trygghet for brukeren selv og pårørende. Nasjonalt velferdsteknologiprogram i regi av Helsedirektoratet, KS og Direktoratet for e-helse, har gjennom tilskuddsordninger gitt støtte til 6 kommuner for utprøving av VFT for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Med målrettet innsats i forhold til organisatoriske forutsetninger på bruker-, tilrettelegger- og forankrings- og ledelsesnivå, vil velferdsteknologi kunne fungere som et meningsfylt og nyttig verktøy i kommunenes tjenestetilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser.

 • 13.00
  13.20
  InnArbeid – innovasjon gjennom samskaping

  Personer med utviklingshemning er i liten grad inkludert i arbeidslivet. Det er vanskelig å finne egnede arbeidsplasser, og mange går direkte over på uførepensjon etter videregående skole. Prosjektet InnArbeid undersøker hvordan vi kan forbedre overgang fra skole til arbeidsliv ved å utvikle nye metoder og IT-verktøy. Innovasjonene utvikles gjennom FoU-aktiviteter basert på Action Design Research metodikk som er en videreutvikling av aksjons- og designforskning. Metoden inkluderer behovskartlegging, samskaping, evaluering og implementering gjennom flere runder, hvor brukerne er med i alle fasene.

 • 13.20
  13.30
  Pause