Brannlab.

Brann og sikkerheit

Klimaendringar, endringar i samfunn og industri, nye byggemetodar og ny teknologi fører til nye risikoutfordringar. Samstundes betyr det at vi må handtere brannar og miljøhendingar betre. Dette gir nye moglegheiter innan risikokommunikasjon og læring.

Vi bidrar til betre beredskap og reduksjon i tal på brannar og negative miljøpåverknader gjennom forsking, innovasjon og utdanning.

Under finn du informasjon om forskargruppene ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap som er knytt til temaet brann og sikkerheit.