Særskilte krav og dokumenter for bachelorprogram i nautikk

Administrere godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet

Den generelle godkjenningen søkes fornyet hvert 5. år, i etterkant av rutinemessig revisjon fra Sjøfartsdirektoratet. Dette tidsintervallet kan kortes ned ved mistanke om at HVL ikke oppfyller sine forpliktelser i forhold til gjeldende regelverkskrav.

I tillegg til fornyelse av den generelle godkjenningen hvert 5. år, er HVL forpliktet til å informere Sjøfartsdirektoratet om endringer i virksomhet, kurstilbud eller annen vesentlig endring av struktur eller enheter som er relevant i forhold til godkjenningen.

Nye emner som dekker regelverkskrav som HVL ikke allerede har godkjenning for, må søkes separat.

Involverte funksjoner og fora: Instituttleder for maskin- og maritime studium, programkoordinator nautikk og utdanningskvalitetsrådgiver.

Ansvarlig: Instituttleder for maskin og maritime studium.

Særskilte dokumenter for nautikk

I tillegg til å følge de generelle kvalitetskalendrene i HVL sitt kvalitetssystem, er det utarbeidet egne prosedyrer som skal sikre at bachelor i nautikk oppfyller kravene i STCW-konvensjonen.

Involverte funksjoner og fora: Utdanningskvalitetsrådgiver FTMS , instituttleder for maskin- og  maritime studium og programkoordinator nautikk.

Ansvarlig: Utdanningskvalitetsrådgiver FTMS

Administrere godkjenning fra Telenor maritim radio

For å undervise i GOC og ROC, må HVL revideres minst hvert 5. år av Telenor maritim radio.

Involverte funksjoner og fora: Instituttleder for maskin- og maritime studium, programkoordinator nautikk, utdanningskvalitetsrådgiver FTMS  og emneansvarlig nautikk.

Ansvarlig: Instituttleder for maskin- og maritime studium.

Mapping mellom kravene i STCW Tabell A-II/1 og A-II-2 og emner

For å sikre at kravene til nautikkstudiet oppfylles, er det laget en mapping mellom kravene i STCW Tabell A-II/1 og A-II-2 og de obligatoriske emnene i studieplanen på nautikk. I tillegg er det utarbeidet egen mapping hvor regelverkskravene settes opp mot emnets innhold i emnene Medisinsk behandling (STCW A-VI/4-2) og Tankoperasjoner (STCW A-V/1-1-1 og A-V/1-1-2), og kursene i Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med særskilte sikringsplikter (STCW A-VI-6-2) og Pedagogikk for forelesere i maritime fag (IMO modellkurs 6.09).

Involverte funksjoner og fora: Instituttleder for maskin- og maritime studium, programkoordinator nautikk, emneansvarlig nautikk og utdanningskvalitetsrådgiver FTMS.

Ansvarlig: Instituttleder for maksin- og maritime studium.

Eksempelbank: Eksempel på mapping STCW og nautiske fag.