Styresekreteriat og rektoratets stab

Denne eininga blir erstatta av ei ny stabseining for styresekretariat og verksemdstyring frå 1.1.2022.