Fakultetsråd ved Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitskap

Fakultetsrådet er eit rådgjevande organ for dekanen ved fakultetet.

Mandat for fakultetråd i HVL

Rådet skal ta del i drøfting av og gi råd i overordna saker som dekanen legg fram. Rådet kan på eige initiativ også løfte fram saker av strategisk eller prinsipiell karakter.Dette er særleg viktig i saker som bidrar med eksterne perspektiv som styrker samfunnsrelevansen til fakultetet si verksemd.

Medlemane i fakultetsrådet representerer ikkje særinteresser, men skal ha heilskapen i fakultetet si verksemd knytt til strategiske målsettingar som rettesnor.

Det skal haldast 3-4 rådsmøte i året, med møtevarigheit på inntil 3 timar. Første møte i ein rådsperioden skal utvidast med gjennomgang av mandat, rolleforståing og forventingsavklaring blant rådet sine medlemmer.

Det er bestemt at fakultetsråda i HVL skal vere opne, både i saksgang og i møtegjennomføring. Dette inneber at møtedokument vert lagt ut på Opengov, og at sjølve møta er opne for tilhøyrarar – både tilsette og studentar. Digitale møter vil bli gjort tilgjengeleg som webinar i sann tid (det vert ikkje gjort opptak av møta).

Medlemmer

 • Jens Kristian Fosse,
  Dekan, leiar for fakultetsrådet

Eksterne representantar

 • Arild Fleten
  Leiar for teknolgi og utvikling, BKK

 • Kathrin Jakobsen
  Seksjonssjef for forsking, kompetanse og internasjonalisering, Vestland Fylkeskommune

 • Inge Ådland
  Direktør for innovasjon og teknologi, Fana Sparebank og ekspertgruppeleiar for digitalisering i Bergen Næringsråd

 • Johanne Øveraas
  Deputy Managing Director, DeepOcean Europe

Vitskapleg tilsette

 • Irina Pavlova
  Førstelektor
 • Reza Argandeh
  Professor

 • Joar Sande
  Førstelektor

Teknisk/administrativt tilsette

 • Kjersti Skjervheim
  Seniorrådgjevar

Varamedlemmer

Vara, eksterne representanar

 • Torgeir Skålid
  Konserndirektør for samfunn og innovasjon, Sognakraft

 • Frode Kyrkjebø
  Dagleg leiar, KS Vestland

 • Ole Petter Nordal
  Norges industrikontakt og teknologioverføringskontakt, CERN

 • Tor Einar Skinlo
  Kommunedirektør, Sogndal

Vara, vitskapleg tilsette

 • Rogardt Heldal
  Professor

 • Marte Lange Vik
  Førsteamanuensis

 • David Roger Lande-Sudall
  Førsteamanuensis

Vara, teknisk/administrativt tilsette

 • Ole Fartein Knutson Kolnes
  Avdelingsingeniør

 • Hilde Albertine Gjertsen
  Rådgjevar