Retningslinjer for honorar og godtgjørelse

Retningslinjene er veiledende for å sikre likebehandling ved studenters og eksternes deltakelse i ulike råd og utvalg, undervisningsoppdrag, tilsetting som tilsynsvakt m.m.

Følgende inndeling gjelder:

Råd og utvalg

Studenters og eksterne medlemmers deltakelse i faste råd og utvalg ved høgskolen lønnes med honorar etter statens regulativ. Forberedelsestiden regnes som tilsvarende lengden av møtet, og timene utbetales fortløpende. Følgende råd og utvalg avlønnes:

 • Høgskolestyret
 • Nemnd for studentsaker
 • Skikkavurderingsnemnda
 • Tilsettingsutvalg
 • Læringsmiljøutvalget
 • Utdanningsutvalg
 • FoU-utvalg
 • Samhandlingsutvalget
 • Forskningsetisk utvalg
 • Språkpolitisk utvalg
 • Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)
 • Råd for likestilling, mangfold og inkludering 
 • Fakultetsråd
 • Biblioteksrådet
 • Studieprogramråd
 • Studieplankomité
 • Oppdrag i forbindelse med periodisk evaluering av studieprogram
 • Campusmøte

Høgskolestyret må i perioder nedsette utvalg adhoc. Disse utvalgene lønnes på samme måte som faste råd og utvalg.

Tilsynsvakt

Man må søke på disse stillingene, og det må inngås en arbeidskontrakt. Nye tilsynsvakter lønnes med direkte plassering i stillingskode 1078 betjent lønnstrinn 25. Feriepenger kommer i tillegg.

Bibliotekvakt og andre oppdrag

Det inngås en arbeidskontrakt om direkte plassering i stillingskode 1078 betjent lønnstrinn 25. Feriepenger kommer i tillegg.

Undervisningsoppdrag, hjelpelærer og lærerassistent

Alle som engasjeres som hjelpelærer, lærerassistent og/eller får forespørsel om å holde innlegg ved seminarer, konferanser o.l., må inngå en kontrakt med høgskolen.

Man lønnes som hovedregel i lønnstrinn 35, grunnlønn i stillingskode 1019 vitenskapelig assistent. For å dekke undervisning, timer til forberedelses- og etterarbeid, multipliseres antall undervisningstimer med en faktor. Faktoren fastsettes av høgskolen i forhold til type undervisningsoppdrag (faktor 1,5–3, der 3 benyttes hovedsakelig til forelesning/innlegg). Feriepenger kommer i tillegg.