Styremøte 05/2018

20.-21. juni 2018 - HVL kampus Stord, Klingenbergvn. 8, 5414 Stord (Møterom UND140)

Styremøtet finn stad onsdag 20. juni kl. 10:30-18:00. 

Styremøte torsdag 21. juni kl. 09:00-14:00 utgår.

Protokoll - styremøte 05/18

Komplett innkalling til styremøte 05/18

 

Saksliste til styremøte 05/18:

44/18(B)

Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

45/18(S)

Regnskap og budsjett 1.tertial 2018

46/18(B)

Revisjonsberetning for regnskapet for 2017 ved HVL

47/18(S)

Rammer for studieporteføljeutviklingen ved Høgskolen på Vestlandet (HVL)

48/18(S)

Nye studietilbud ved HVL fra studieåret 2019/2020. Innspill fra fakultetene

49/18(S)

Campusutvikling HVL - Strategisk arealplan i det lange perspektiv

50/18(B)

Campusutvikling HVL - tilbygg Haugesund

51/18(B)

Fullmaktsstruktur og instruks for dagleg leiing

52/18(B)

Fullmaktsstruktur: Råd og utval i HVL

53/18(B)

Akkreditering av Master i Marketing and Innovation

54/18(B)

Oppnevning/godkjenning av studentrepresentanter til styrer, råd og utvalg ved HVL - 01.08.2018-31.07.2019

55/18(O)

Strategiprosessen - løypemelding juni 2018

56/18(O)

Utvikling av kvalitetssystem HVL

57/18(O)

Oppfølging av Meld. St. 25 (2016–2017) Humaniora i Norge ved HVL

58/18(O)

Tilstandsrapport for høgare utdanning 2018 - hovudtal og tendensar for HVL

59/18(O)

Søkertall og status for rekrutteringsarbeidet for studieåret 2018/2019

O-5/18

Orienteringar frå rektor, styremøte 05/18

O-5/18-1

Referat frå IDF-møte (vert ettersendt)

O-5/18-2

Årshjul pr. juni 2018

O-5/18-3

Forskingsbasert følgjeevaluering - NIFU

 

 

 


Styrestraum

Opptak frå møtet er ikkje lenger tilgjengeleg