Styremøte 06/2018

30. august HVL campus Kronstad (Bergen) - kl. 10:00-15:00

Møterom: Styrerommet (A825), campus Kronstad, Inndalsveien 28

Protokoll - styremøte 06/18

Komplett innkalling til styremøte 06/18

Saksliste til styremøte 06/18

60/18 (B) Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll - 06/18
61/18 (B) Møteplan for høgskuletyret 2019
62/18 (S) Høyring av strategi - tilbakemeldingar frå styret
63/18 (B) Endringer i universitets- og høyskoleloven
64/18 (B) Søknad om akkreditering av mastergrad i innovasjon og entreprenørskap
65/18 (B) Semesterrapport fra studentombudet (våren 2018) og justering av mandat
66/18 (O) Opptak 2018 - Status ved studiestart
67/18 (O) Administrativ organisering - orientering om status per august-18
68/18 (O) Orientering om forskingsbasert følgeevaluering – føremål, organisering og framdriftsplan
O-6/18 (O) Orienteringar frå rektor, styremøte 06/18 (samlesak)
   O-6/18-1 Referat frå IDF-møte
   O-6/18-2 Årshjul pr. august 2018
   O-6/18-3 Etatsstyring - tilbakemeldinger fra KD
   O-6/18-4 Eigarskap i Khrono