Styremøte 08/2018

25. oktober HVL campus Kronstad (Bergen) - kl. 10:30-16:00

Møterom: Styrerommet (A825), campus Kronstad, Inndalsveien 28

Protokoll

Komplett innkalling til styremøte 08/18

Saksliste

78/18

B

Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

79/18

O

Orientering om regnskap 2. tertial, KD-rapportering (eksternregnskapet)

80/18

O

Internrapport inkl revidert budsjett og status tiltak årsplan 2018

81/18

S

Styringsmodell økonomi HVL - rekneskapsmodell

82/18

S

Budsjett 2020 - innspill til Kunnskapsdepartementet

83/18

O

Orientering om forslag til statsbudsjett 2019 Prop. 1 S

84/18

O

Internrevisjonsrapport utført våren 2018 om overtid ved HVL, samt revisjonstema for høstens internrevisjon

85/18

S

Internasjonaliseringsmelding for HVL

86/18

B

Godkjenning av endringer i eksisterende studium: Faglærerutdanning i musikk

87/18

B

Søknad om endring av navn på studieprogrammet Community Music til Bachelor i musikk: Community Music

88/18

B

Godkjenning av søknad om etablering av nytt studium - Bachelor i Maritime Management ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

O-8/18

O

Orienteringar frå rektor, styremøte 08/18

O-8/18-1

Referat frå IDF-møte

O-8/18-2 

Årshjul for styresaker

O-8/18-3 

Langtidsplan for forskning og utdanning

O-8/18-4 

Kompetanseforum Hordaland