Styremøte 05/2017

Torsdag 20.04.17, 10.00–15.00 (Stord)

Styremøtet finn stad på HVL Campus Stord, Klingenbergevegen 4, Rommetveit, Stord.
Rom UND140.

Protokoll frå styremøte 05/17

Sakspapir for styremøte 05/17

Saksliste
026/17

Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 05/2017

027/17

Økonomisk status og analyse for HVL

028/17


Opptaksrammer for studieåret 2017-2018 for studier ved nærregion Bergen

029/17

Godkjenning av Master in Maritime Operations

030/17


Orientering om gjennomført internrevisjon av personvern og informasjonssikkerhet v/HiB, Høst 2016

031/17

Mellombelse retningslinjer for erverv og forvaltning av aksjar ved HVL

032/17

Better Player AS - kjøp av aksjar

033/17Tilsetting i stillingar som prorektor ved HVL for perioden 2017 - 2021 (u. off. jf. offl. §25.1)


O-04/17

Arealutvikling i HVL - Kort perspektiv

O-05/17

Orienteringar til styremøte 05/17

 


Styrestraum

Styrestraumen frå dette møtet er ikkje lenger tilgjengeleg.