Styremøte 11/2017

29.-30. november - HVL Campus Kronstad (Bergen)

Møterom: Styrerommet (A825), Campus Kronstad, Inndalsveien 28.

Styremøtet finn stad onsdag 29. november kl. 17.00-19.00 og torsdag 30. november 09.00-14.00.

Protokoll frå styremøte 11/17

Sakspapir for styremøte 11/17 

(Ny versjon av sakspapirene lastet opp etter møtet, inkl. ettersendt sak 103/17 og rettet tabell i sak 98/17)

 

Saksliste:

 Vedtakssaker/Drøftingssaker

089/17 Innkalling, saksliste og godkjenning av protokoll, styremøte 11/17
090/17 Strategigruppa - dialog med styret
091/17 Oppretting av Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) ved Høgskulen på Vestlandet
092/17 Utkast årsplan 2018
093/17 Budsjett 2018
094/17 Videreføring av internrevisjonssamarbeid
095/17 Kjøp av aksjar i Vitensenteret i Sogn og Fjordane
096/17 Rapport opptak 2017
097/17 Søknad om etablering av ny studieretning under master i klinisk fysioterapi; fysioterapi ved psykiatriske og psykosomatiske helseplager
098/17 Det samla eigenfinansierte studietilbodet med opptaksrammer for studieåret 2018-2019 for Høgskulen på Vestlandet
099/17 Delegasjon av tilsetting i undervising og forskarstillingar - oppretting og samansetting av tilsettingsutval
100/17 Arbeidsmiljøutval i HVL frå 01.01.2018 - arbeidsgjevarrepresentantar
101/17 Oppnemning av leiar for skikkavurderingsnemnda ved Høgskulen på Vestlandet

102/17

103/17

Orientering til styret om OU-programmet - november 2017

Fastsetting av fagleg understruktur i fakulteta 

 Orienteringssaker

O-11/17 Orienteringar til styremøte 11/17
O-11/17-1 Årshjul for styret pr. november 2017
O-11/17-2 Referat frå IDF-møte
O-11/17-3 Protokoll forhandlinger HTV - lederstruktur nivå 3 og 4
O-11/17-4 Utviklingsavtale - ny revidert versjon etter dialog med KD
O-11/17-5 Følgeevaluering - NIFU

 

Eventuelt