Søknadsprosess: Hvordan ligger vi an?

Hvordan ligger HVL an til å bli universitet?

Fusjonsavtalen slår fast at den nye høgskolen skal ha en klar ambisjon om å bli universitet med en profesjons- og arbeidslivsrettet profil. HVL ønsker dermed å utvikle en ny og særegen universitetstype. Målet er å heve kvaliteten ved hele HVL. 

Kravene for å bli universitet omfatter alle deler av virksomheten ved høgskolen. Vi er på god vei til å tilfredsstille en del av kravene. 

Vi har våren 2019 tre akkrediterte doktorgradsprogram alene, og en fellesgrad (sammen med andre institusjoner). Kravet er å ha fire doktorgradsprogram på egenhånd. Det fjerde programmet ved HVL er under tilsegn. 

Samlet sett er disse doktorgradsprogrammene godt dekkende for HVLs faglige profil. 

Det er gode tall på studiepoengproduksjon og gjennomstrømming på bachelornivå. Gjennomstrømmingen på masternivå er god sammenliknet med andre høgskoler, men lavere enn for høyere utdanning generelt. 

Andelen førstestillingskompetente og andel professorer/dosenter er økende, men ligger noe lavere enn for sammenliknbare institusjoner, og betydelig lavere enn universitetene. I 2017 hadde HVL 51,2 prosent andel ansatte med førstekompetanse, og 11,7 prosent ansatte som er professor eller dosent. 

Publikasjonspoengproduksjonen ved HVL er noe økende, men HVL ligger likevel lavt i forhold til andre institusjoner både når det gjelder antall publikasjonspoeng, publikasjonspoeng per faglig årsverk og publikasjonspoeng per førstestillingsårsverk.