Det nye universitetet på Vestlandet 2023

Eit universitetsprosjekt er no i gong ved HVL, slik at vi blir det nye profesjons- og arbeidslivsretta universitetet på Vestlandet. Vi skal levere søknaden innan 2023.

HVL har over 150 års erfaring med å utdanne kandidatar som samfunnet treng. Sjølv om vi er ein ny institusjon, har vi lange røter og tradisjonar innan profesjonane våre, og det skal vi halde fram med også som universitet. 

Vi skal bidra til eit meir mangfaldig universitetsomgrep, ved å bli eit universitet som legg vekt på det praksisnære og på anvendt forsking. Vi ska tilby livslang læring, og vi skal finne nye løysingar på utfordringar i velferdssamfunnet og i næringslivet. Det at vi blir universitet vil forsterke Vestlandet som region.

Sidan fusjonen har HVL nedfelt at vi skal jobbe for å bli eit universitet. Våren 2019 blei det derfor starta opp eit universitetsprosjekt som skal kartlegge korleis vi ligg an i forhold til krava. Prosjektet skal dessutan finne namn til det nye universitet, jobbe fram endringar internt, i tillegg til å skrive sjølve søknaden. 

Kven skal vi bli?

HVL skal bli eit profesjons- og arbeidslivsretta universitet. Vestlandets neste og nyeste universitet er tilstades med fem campusar i heile regionen. Vi har nokre av dei største og beste fagmiljøa i Noreg og i Norden for utvikling av velferdssamfunnets profesjonar, og for teknologiutvikling i næringslivet.