Sentrale dokumenter

Fusjonsavtalen av 25. Mai 2016 slår fast at høgskolen skal arbeide for å bli et universitet med en profesjons- og arbeidslivsrettet profil. Dette målet ligger videre til grunn for Kongelig resolusjon om sammenslåing av Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund.

Målet er også forankret i institusjonens virksomhetsmål og i HVLs utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet og står helt sentralt i HVL sin strategi for 2019-2023.

Førende dokumenter for at vi skal bli universitet:

Se også:  NOKUT Veileder for akkreditering.

Kravene som HVL må innfri for å oppnå universitetsakkreditering er fastsatt av Kunnskapsdepartementet i Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (Studiekvalitetsforskriften) og NOKUTs Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften). Videre gir følgende nasjonale policydokumenter viktige signaler for hva som forventes av et universitet:

  • Strategi for forskning og innovasjonssamarbeid med EU. Horisont 2020 og ERA.
  • Meld.St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreformen i universitets- og høyskolesektoren
  • Meld.St.16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning
  • Meld.St. 4 (2018-2019) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028
  • Stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet (kommer 2019/2020)