Arbeids- og kompetanseområde

  • Engelsk språk og fagdidaktikk
Underviser i
  • Engelsk språk, engelsk fagdidaktikk
Forskar på
  • språtilegnelse, flerspråklighet, språkbevissthet, skriving og lesing i engelskfaget, formativ vurdering