Arbeids- og kompetanseområde

Eg arbeider med lærarutdanning i matematikk ved Høgskulen på Vestlandet. I tillegg er eg redaksjonsmedlem i Tangenten - tidsskrift for matematikkundervising, eg sit i redaksjonsrådet til Acta Didactica, i styret til Caspar Forlag, og i Universitets og høgskolerådet sin termgruppe

I perioden 2018-2022 brukar eg mykje av forskingstida mi på prosjektet Learning about teaching argumentation for critical mathematics education in multilingual classrooms (LATACME). Der er eg leiar for gruppa som fokuserer på IKT/programmering og elevar si matematikklæring.

Frå og med 2022 er eg leiar for forskargruppa Matematikkdidaktikk i et kritisk perspektiv.

Underviser i
 • Master i Undervisningsvitenskap
 • PhD-programmet Danning og didaktiske praksisar
 • Etter- og vidareutdanningskurs på matematikk i lærarutdanning
 • Master-delen av den nye femårige lærarutdanninga 1–7
Forskar på
 • Korleis programmering kan brukast for å legga til rette for elevar si læring av matematikk
 • Digitale læremiddel i matematikkundervising
 • Korleis legga til rette for at elevar utviklar ei fleksibel og rik bruk og forståing av matematikk
 • Samanhengar mellom samtalekvalitetar og matematikklæring
 • Kritisk matematikkdidaktikk - matematikken si rolle i samfunnet
 • Kva matematikk som trengst for å utøva ulike yrker
Forskargrupper

Publikasjonar

 • The zone of proximal Development: democratic argumentation and agency

  Abtahi, Yasmine, Herheim, Rune (2022)
 • Digital technology in mathematics education - more than a tool

  Forsström, Sanna Erika, Herheim, Rune (2022)
 • Digital technology in mathematics education – more than a tool

  Forsström, Sanna Erika, Herheim, Rune (2022)
 • An elaborated understanding of lived democracy in education: A synthesis

  Hauge, Kjellrun Hiis, Werler, Tobias Christoph, Herheim, Rune (2022)
 • Forskingssamarbeid om matematikk-undervising mellom HVL og skular: utfordringar og moglegheiter

  (2022)
 • Vis alle