Responsible Innovation in the Norwegian Salmon Farming Industry: Grand Societal Challenges, Dilemmas and Improvements

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Anvend forsking

Innovasjonsprosjekt

Prosjektperiode

November 2020 - Januar 2024

Prosjektsamandrag

Norske lakseoppdrettsselskaper er svært innflytelsesrike i den stadig mer globale lakseoppdrettsnæringen. I 2018 var eksportverdien av oppdrettslaks fra Norge 68 milliarder kroner.

Prosjektet studerer dilemmaer som oppstår mellom økonomiske, miljømessige og sosiale bekymringer i lakseoppdrettsnæringen i Norge, Canada, Australia og Chile gjennom å kartlegge de globale nettverkene til ledende norske lakseoppdrettsselskaper.

Vi har til hensikt å studere samspillet mellom lakseoppdrett og lokale/regionale/nasjonale forhold i de involverte landene. Ved å gjøre dette ønsker vi å identifisere spenninger mellom økonomiske, miljømessige og sosiale dilemmaer, og løsningene på disse spenningene på forskjellige geografiske steder.

Prosjektet har som mål å legge til rette for samskaping av kunnskap mellom ulike aktørgrupper med sikte på en forbedring av innovasjonspraksis. Dette gjøres ved å etablere Responsible Innovation Labs (i Norge og Chile) som involverer deltagende forskere, oppdrettsbedrifter, leverandører og kunder, frivillige organisasjoner og regulerende myndigheter.

Sentrale temaer i laboratoriene vil dreie seg om hvordan man implementerer og tilpasser FNs bærekraftige utviklingsmål til kontekstspesifikke utfordringer med sikte på å fremme ansvarlig innovasjonspraksis i bransjen.

Prosjektet ledes av prof. Arnt Fløysand, Vestlandsuniversitetet for anvendte vitenskaper. Forskningspartnere i prosjektet er University of Stavanger og Pontificia Universidad Catolica de Chile. I tillegg til et sterkt team av forskere, vil to doktorgradsstudenter og to postdoktorer bli rekruttert.

Prosjektet er godt forankret i lakseoppdrettsnæringen i Norge, og industripartnere, som sammen med andre interessenter fra f.eks. regionale myndigheter, frivillige organisasjoner og regulerende organer, spiller viktige roller i å skape ny teoretisk, empirisk og praktisk kunnskap som er relevant for ansvarlig innovasjon.