Mødre og fedre sine erfaringer når de har et barn med type 1 diabetes

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

Februar 2014 - Juni 2017

Prosjektsamandrag

Type 1 diabetes er en kronisk auto immun sykdom, og er den formen for diabetes som oftest rammer barn. Sykdommen oppstår som en følge av ødelagte insulinproduserende celler og påfølgende mangel på insulin. Gjennom de 30 siste årene er det vist en sterk øning i antall barn som får type 1 diabetes i Norge. I følge Barnediabetesregisteret var det i 2010 registrert 325 ny diagnostiserte barn under 18 år i Norge. Internasjonalt er det vist at stadig følere små barn rammes av diabetes. Forskning knyttet til diabetes hos små barn er imidlertid begrenset. For å kunne hjelpe denne gruppen foreldre er det imidlertid behov for mer kunnskap om hvorledes foreldrene selv opplever ansvaret og behandlerrollen for sine små barn med diabetes. Hensikten med studien er å innhente ny kunnskap om mødre og fedre sine opplevelser og erfaringer relatert til det å ha et barn med type 1 diabetes i alderen 1-7 år.

 

Mothers and fathers lived experiences having a child with type 1 diabetes

Type 1 diabetes is a chronic autoimmune disease, and is the form of diabetes that most often affects children. The disease occurs as a result of damaged insulin-producing cells, and subsequent lack of insulin. During the last 30 years the incidence rate in Norway has risen.According to Children Diabetes Registry in 2010, 325 new diagnosed children under 18 years were registered in Norway. Internationally, it is shown that more and more young children are affected by diabetes. Reasearch related to diabetes in young children is limited. In order to help this group of parents, there is a need of more knowledge about how the parents themselves feel responsible and treat the role for their young children with diabetes. The purpose of the study is to obtain new knowledge about mothers and fathers and their experiences related to have a child with type 1 diabetes aged 1 - 7 years.

Metode

Det vil bli gjennomført dybdeintervju med mødre og fedre til barn med diabetes. Å få tilgang på rike og beskrivende data om mødre og fedre sine opplevelser og erfaringer slik de selv beskriver den, er essensielt ved en fenomenologisk tilnærming. Informantene vil være mødre og fedre til barn i alderen 1 - 7 år med type 1 diabetes. Barnet skal ha hatt diabetes i minimum 1 år. Begge foreldrene til barnet vil bli intervjuet, men hver for seg. Dette for å få en dybdekunnskap om deres opplevelser og å skape klima for så stor åpenhet som mulig, da mødre og fedre kan ha ulike tilnærminger til en situasjon.

 

It will be conducted in-depth interviews with mothers and fathers of children with type 1 diabetes. To gain access to rich and descriptive data about mothers and fathers experiences as themselves describe it, is essential at a phenomenological approach.

Informants will be mothers and fathers of children ( age 1 - 7 years) with type 1 diabetes. The child should have had diabetes for at least 1 year. Both parents of the child will be interviewed, but separately. This is to get an in-detph knowlegde of their experience and practice, and to create climate for such great openness as possible, as the parents may have different approach to a situation.