Mental helse og diabetes

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Ph.d.-prosjekt

Prosjektperiode

Mars 2010 - Desember 2016

Prosjektsamandrag

Depresjon er vist å være utbredt blant personer med diabetes. Diabetes kan også føre til emosjonelt stress som følge av belastningen av behandlingsansvar i hverdagen.

Det er viktig at helsepersonell har kunnskap om hvordan man best kan ivareta personer med type 1 diabetes, med mål om god blodsukkerkontroll og psykologisk velvære.

Hensikten med denne studien er derfor å fremskaffe kunnskap om sammenhenger mellom psykososiale aspekt og blodsukkerkontroll hos voksne med type 1 diabetes. Pasientrapporterte data og blodsukkerverdier (HbA1c) ble samlet inn fra 235 personer med type 1 diabetes som var til klinisk konsultasjon på endokrinologisk poliklinikk.

Diabetes-spesifikt emosjonelt stress viste signifikant sammenheng med blodsukkerkontroll i tverrsnitt- og longitudinelle analyser. Depresjon og angst viste ikke signifikant sammenheng med blodsukkerkontroll.Videre var det signifikant sammenheng mellom frykt for hypoglykemi, diabetes-spesifikk livskvalitet og psykisk velvære.

Kunnskap fra denne studien understreker viktigheten av at helsepersonell åpner for å samtale med pasientene om hvordan frykt for hypoglykemi og emosjonelt stress som følge sykdommen kan ha innflytelse på hvordan behandlingen blir ivaretatt i hverdagen. Videre kan kunnskap fra studien anvendes i utvikling av komplekse intervensjoner med mål om bedring av blodsukkerkontroll og psykisk velvære hos personer med type 1 diabetes.