Pre-service teachers expressions of mathematical critic during educational modelling activities focusing on real world model use

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking

Prosjekttype

Ph.d.-prosjekt

Prosjektperiode

September 2013 - September 2017

Prosjektsamandrag

Doktorgradsprosjektets mål er å skape innsikt i klasseromsdiskusjoner rundt matematikkanvendelse i samfunnet. Målet er å oppnå en bedre forståelse av om og hvordan matematikkfaget kan bidra til demokratisk og matematikkfaglig dannelse av studenter.

Spesifikt undersøker projektet hvordan lærerstudentene gjør bruk av deres matematikkfaglighet i ulike klaserommssituasjoner hvor matematikk arbeides med i forhold til dens bruk i samfunnet. Matematikk spiller en sentral rolle i å håndtere praktiske oppgaver såvel som til å undersøke og forstå problemstillinger på et overordnet samfunnsnivå; Ingeniøren bruker matematiske modeller til konkrete problemstillinger, mens statistikker og modellbaserte prognoser har en sentral plass i politiske diskusjoner av skatt, helse, immigrasjon og klima. Matematikkfaglig forståelse er altså en vesentlig kompetense om en skal kunne forstå og diskutere håndteringen av problemstillinger i samfunnet. Dette gjelder både i forhold til å forstå og diskutere ingeniørens praktiske anvendelse av matematikk, men også i forhold til å delta i diskusjonen av aktuelle samfunnstema.

I et doktorgradsprojekt undersøkes det hvordan lærerstudenter i en klasseromskontekst diskuterer og reflektere kritisk rundt bruken av matematikk i samfunnet.

Veiledere:

  • Tinne Hoff Kjeldsen, Roskilde Universitet (RUC), Danmark
  • Marit Johnsen-Høines, HVL
  • Kjellrun Hiis Hauge, HVL