Hordalandskartlegging av kunstfagene i skolen

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Oppdragsprosjekt

Prosjektperiode

August 2015 - Desember 2017

Prosjektsamandrag

Samspel Hordaland ønsker å gjennomføre en kartlegging av tilstanden for kunstfagene i grunnskolen. Formålet med en spørreundersøkelse rettet mot rektorer og lærere er å få oversikt over hvordan kunstfagene blir prioritert og organisert i Hordalandsregionen, og hvor utfordringene ligger med tanke på å gi elevene den opplæringen de har rett på. Funnene skal analyseres kvalitativt og settes i sammenheng med andre tilsvarende studier. Undersøkelsen skal være et grunnlagsdokument til politisk arbeid for en styrking av kunstfagene i hele utdanningsløpet.Oppdraget og mandatet som ansvarlig forsker for kartleggingen er gitt førsteamanuensis Catharina Christophersen. 

​I henhold til mandatet gjennomføres det en kvantitativ spørreundersøkelse av rektorer, musikklærere og kunst og håndverkslærere ved grunnskoler i Hordaland. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om lærernes og rektors kompetanse, innhold i skolens kunstfaglige opplæring, eventuelle ekstra satsinger av kunstfaglig karakter, grad av samarbeid og innhold i evt. samarbeid med andre aktører i feltet, osv. I forbindelse med utarbeidelsen av skjemaet gjennomføres en pilot der spørreskjemaet og svaralternativene testes på et fåtall utvalgte skoleansatte. Deres respons legges til grunn for en justering og utarbeidelse av endelig skjema. Data vil i all framstilles som frekvenstabeller (evt. med grafisk utforming), og gis en kvalitativ fortolkning i lys av eksisterende forskning og litteratur på området.