Inkludering av hørselshemmede elever i skolen

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Grunnforskning

Prosjektperiode

November 2018 - Desember 2019

Prosjektsamandrag

Vi vil undersøke hvordan grunnskoler tilrettelegger for hørselshemmede barn. Det vil vi gjøre gjennom å intervjue lærere og/eller tolker som underviser/tolker for hørselshemmede barn på ulike klassetrinn i deres respektive bostedsskoler.

Vi vil særlig rette søkelyset mot hvilke strategier som brukes for å oppnå inkludering i praksis. Det er i tråd med det forskningsbehovet Kermit (2018) påpeker i rapporten Hørselshemmede barns og unges opplæringsmessige og sosiale vilkår i barnehage og skole.

Metode

Vi vil intervjue minimum tre (3) informanter, lærere og/eller tolker, som underviser/tolker for hørselshemmede barn på deres bostedsskole. Vi vil gjøre et strategisk utvalg av informanter ut i fra følgende kriterier:

-          Informanter som arbeider på Vestlandet

-          Informanter som representerer ulike trinn på grunnskolen

Gjennom kvalitativt intervju vil vi ha fokus på hvilke inkluderende strategier og praksiser som benyttes i skolen.

Resultatene skal presenteres i et kapittel i boken «Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk i teori og praksis» der forfatterne er knyttet til institusjoner på Vestlandet. Kapittelet vil avspeile forhold som er påvirket av geografiske og organisatoriske forhold på Vestlandet.

Analysen vil være knyttet opp mot et teoretisk rammeverk om inkluderende skole (Booth and Ainscow, 2001).