Sogn og Fjordane Preschool Physical Activity Study

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for idrett, kosthald og naturfag

Prosjekttype

Ph.d.-prosjekt

Prosjektperiode

August 2015 - Desember 2019

Prosjektsamandrag

Sogn og Fjordane Preschool Physical Activity Study (PRESPAS) hadde som hovedmål å skaffe kunnskap om fysisk aktivitet og fysisk aktiv lek blant barnehagebarn i Sogn og Fjordane og undersøke hvordan barnehagen kan utvikles for å fremme fysisk aktivitet for alle barnehagebarn. 

Fysisk aktivitet er viktig for barns helse og utvikling, men man vet lite om aktivitetsnivået til barn i barnehagealder. Vi har gjennom dette prosjektet kartlagt aktivitetsnivået til om lag 1300 barnehagebarn (3-6 år) i 68 barnehager i Sogn og Fjordane, for å undersøke hvor aktive barna er og om det er variasjon i fysisk aktivitet mellom grupper av barn, for eksempel mellom jenter og gutter og på tvers av alder. Et annet mål var å undersøke hvordan nivå av fysisk aktivitet henger sammen med motoriske ferdigheter. 

For å måle fysisk aktivitet har vi benyttet aktivitetsmålere som barna har gått med i 14 dager. Disse måleinstrumentene er mye brukt i liknende undersøkelser nasjonalt og internasjonalt. Motoriske ferdigheter ble også evaluert gjennom ulike øvelser. 

Resultatene fra kartleggingen viser at gutter er mer fysisk aktive og mindre stillesittende enn jenter, og at aktivitetsnivået øker med alder fra 3 til 6 år. Våre resultater viser stor variasjon i aktivitetsnivå mellom barn, hvor noen er meget aktive og andre mindre aktive. En betydelig andel av barna er tilstrekkelig fysisk aktive i henhold til Helsedirektoratets anbefalinger for fysisk aktivitet, dvs. minimum en time om dagen med aktivitet av moderat til høy intensitet. 

Funnene viser videre at barnehagen er viktig for barna sin mulighet til å utfolde seg fysisk. Barna er mer aktive i barnehagetiden enn de er hjemme, og så mye som 70 % av barnas aktivitet av moderat til høy intensitet får de når de er i barnehagen. Disse funnene fremhever viktigheten av barnehagen som arena for fysisk aktivitet, fordi nesten alle barn i den aktuelle aldersgruppa går i barnehagen og tilbringer en stor andel av tiden sin på denne arenaen. Internasjonalt finner flere studier motsatt trend, med mer aktivitet utenfor barnehagen – disse kontrastene er interessante og illustrerer trolig ulik praksis i barnehagene, der norske barnehager har større fokus på lek og læring i en mer aktiv kontekst. Likevel ser det ut til at gutter og de eldste barna «tjener» mer på barnehagetiden i vår undersøkelse, med tanke på mer høyintensiv aktivitet når de er i barnehagen sammenliknet med jenter og de yngste barna.

Vi finner også sesongvariasjoner i barnas aktivitet, med mer høyintensiv aktivitet på våren og sommeren sammenliknet med høst og vinter. Dette henger trolig sammen med mer utetid på sesongene der det er bedre vær- og temperaturforhold, og lettere å bevege seg utendørs uten tung bekledning. Resultatene viser videre at barn med gode motoriske ferdighetet tilbringer mer tid i fysisk aktivitet av moderat til høy intensitet. 

Når vi sammenligner våre funn med aktivitetsdata fra andre land er barnehagebarna i Sogn og Fjordane omtrent like aktive som andre steder. Dette betyr at barna og barnehagene i Sogn og Fjordane ikke er spesielt lite aktive, selv om vi ser et potensiale for å bli bedre på fysisk aktivitet, særlig med tanke på å løfte de minst aktive barna.

Metode

Datainnsamlingen ble gjennomført i barnehageåret 2015-2016 (tverrsnittsdata). Totalt deltok 1308 barn (alder: 2.7-6.5 år) fra 68 barnehager i prosjektet. Fysisk aktivitet og motorikk målt på ett tidspunkt (2015-2016).

Fysisk aktivitet ble målt objektivt ved hjelp av akselerometere (ActiGraph GT3X+) over 14 dager hver registreringsperiode. Motorikk ble vurdert gjennom et testbatteri inspirert av ‘Test of Gross Motor Development 3’ og ‘Preschooler Gross Motor Quality Scale’.