Ansvarleg innovasjon

Gjennom ansvarleg innovasjon innan forsking og utdanning bidreg vi til økonomisk vekst med eit berekraftig perspektiv på innovasjon og utvikling. Ansvarleg innovasjon er knytt til FNs berekraftsmål, som ser miljø, økonomi og sosial utvikling i samanheng. Prinsippet om ansvarleg innovasjon styrer vår dialog med samfunnet og arbeidet med å forbetre vår eiga verksemd og våre program.

Samarbeidspartnarar

HVL har som mål å oppmuntre og skape ansvarleg innovasjon for framtida, og gjennom vårt samarbeid med ulike klynger og bedrifter jobbar vi målretta for å nå våre mål. Her finn du nokre av våre utvalde samarbeidspartnarar.

GCE Ocean Technology

GCE Ocean Technology vart etablert i Bergen i 2006. Det er eit bransjedrive initiativ innan havteknologi med meir enn 120 partnarar og medlemmar. Klynga utviklar og leverer innovativ havteknologi innanfor eit breitt spekter av bruksområde. HVL er partnar i GCE Ocean Technology-klyngen, som er ei av tre norske GCE-klynger av selskap som er langt framme i konkurransen med dei beste i verda.

NCE Finance Innovation

NCE Finance Innovation er ei fintech-klynge som styrkjer eit norsk fintech-økosystem ved å leggje til rette for teknologisk innovasjon og samarbeid innan finans og teknologi.

NCE Seafood Innovation Cluster

NCE Seafood Innovation cluster har som mål å bidra til berekraftig sjømatvekst ved å fokusere på innovasjon. Dei ønskjer å påverke næringa for å drive digital transformasjon og forbetre fiskevelferda.

Ocean Innovation Norwegian Catapult Centre

Ocean Innovation Norwegian Catapult Centre er eit nasjonalt test-, simulering- og visualiseringssenter for effektiv prototyparutvikling og sertifisering av nye løysingar for blå vekst og grøn transformasjon i maritime næringer. I tillegg til fasilitetar, tilbyr dei utdanning, opplæring og seminar. HVL er partnar og samarbeider med Ocean Innovation, og koplar forsking og utdanning ved HVL med nye og eksisterande prosjekt i samarbeid med samfunn og industri.

Atheno

Atheno fremjar innovasjon i Sunnhordland og legg til rette for auka innovasjon og verdiskaping i nye og eksisterande bedrifter i regionen. HVL samarbeider tett med Atheno om å fremje innovasjon.

VIS (Vestlandets Innovasjonsselskap)

VIS bidrar til å løysa utfordringar i samfunnet vårt, og sørgjer for at kunnskap og idear raskt vert omsett til fordelar for samfunnet elles. HVL er ein av eigarane av VIS og samarbeider tett med VIS om å fremje innovasjon.

Fleire samarbeidspartnarar

Vil du samarbeide med oss? Ta kontakt med oss for samarbeid.