Hopp til innhald

Studieplan - Master i barne- og ungdomslitteratur

Hausten 2019

Masterstudiet i barne- og ungdomslitteratur representerer et fagområde som er viktig i profesjonssammenheng. Høgskulen på Vestlandet (HVL) har kunst og kultur som satsingsområde, og har i flere år tilbudt kunstfagdidaktiske masterstudium i musikk og drama. Masterstudiet i barne- og ungdomslitteratur er en del av HVLs tilbud på kunstfagdidaktikkfeltet. Studiet retter seg primært mot studenter, lærere, førskolelærere, bibliotekarer og andre som har spesiell interesse for barne- og ungdomslitteratur.

Arbeidet med fagområdets forutsetninger, tradisjon og egenart vil ha en sentral plass i studiet, men feltet barne- og ungdomslitteratur vil også bli forstått og problematisert innenfor en større kulturell kontekst, som del av skrift- og multimediekulturen. Masterstudiet tar sikte på å utvikle en teoretisk reflektert forståelse av barne- og ungdomslitteraturens estetikk og danningsmuligheter ved å studere et bredt register av tekster (blant annet klassikere, bildebøker, tegneserier, ungdomsbøker, remedierte tekster, nettbaserte tekster).

Opptakskrav

Opptakskravene til mastergradsstudiet i barn og unges tekstkultur er:  

 • Enten de tre første årene av en lærer-/barnehagelærerutdanning eller tilsvarende, med minst 60 sp norsk eller engelsk,
 • eller relevant bachelorgrad og minst 80 sp i norsk, nordisk, litteraturvitenskap eller engelsk.

Karakterkrav: Minst C i snitt i fordypningsfaget.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium har studenten kunnskap om

 • sentrale motiv og tema i eldre og nyere barne- og ungdomslitteratur samt i multimodale adaptasjoner av denne litteraturen.
 • problemstillinger, analysemåter og forskningsmessige utfordringer knyttet til barnelitteraturen som forskningsfelt før og nå
 • ulike måter å formidle og arbeide didaktisk med barne- og ungdomslitteratur

Ferdigheter

Etter endt studium kan studenten

 • analysere og vurdere eldre og nyere barne- og ungdomslitteratur utfra historiske og kulturelle kontekster og med støtte i relevante teori
 • reflektere kritisk over barnelitteraturforskningens teori og praksis
 • formidle barne- og ungdomslitteratur til ulike målgrupper og gjennom ulike estetiske uttrykksformer.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utføre og formidle selvstendig forskningsarbeid på det barnelitterære forskningsfeltet og beherske fagområdets uttrykksformer
 • kan drøfte faglige problemstillinger innen barnelitteraturforskningen både med spesialister og med allmennheten
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder

Arbeidsformer

Et studium som kvalifiserer for forsknings- og utviklingsarbeid, krever at studentene tar selvstendig og aktivt ansvar for eget læringsforløp. Undervisningen blir organisert gjennom forelesninger, gruppearbeid, seminarer med presentasjoner, oppgaveskriving, veiledning og studentrespons. Oppgaveskrivingen vil i flere tilfeller ta utgangspunkt i mindre, problemorienterte prosjekt der studentene prøver ut forskningsmetodiske arbeidsprinsipp og ulike aspekt ved problemstillingen i masteroppgaven. Hver student inngår en avtale med hovedveileder knyttet til masteroppgaven. I tillegg oppfordres studentene til å prøve ut kollokviebasert veiledning. I masteroppgave-seminarene vil studenter presentere egne prosjekt i tillegg til at de vil få ansvar for å kommentere faglige innlegg fra medstudenter.

Internasjonalisering

En ekskursjon til et sentralt fagmiljø, som for eksempel Center for Børnelitteratur i Århus, eller Svenska barnboksinstitutet i Stockholm, eller til en nordisk eller internasjonal konferanse, som den årlige The Child and The Book-konferansen, vil inngå som del av studiet. Studentene må dekke kostnader til reise og opphold. Det er mulig å søke om kompensatorisk arbeidskrav.

Det kan også være aktuelt med studieopphold ved en utdanningsinstitusjon i utlandet som Høgskulen på Vestlandet har inngått avtale med.

Organisering

Studiet er organisert som et institusjonsbasert heltidsstudium over to år. Studiet vil i mange tilfeller gå inn som fjerde og femte år i en femårig lærerutdanning. Masterstudiet kan også tas som videreutdanning etter fullført lærerutdanning. De to årene er et sammenhengende forløp der det arbeides kontinuerlig med masteroppgaven allerede fra første semester.

Masterstudiet består av to hovedkomponenter, en fellesdel, og et selvstendig arbeid, masteroppgaven, som hver utgjør 60 sp.

Fellesdel (60 sp)

 • MBUL501: Construction of Childhood and the Child Reader 15 sp.
 • MBUL502: Barne- og ungdomslitteraturen i et estetisk perspektiv 15 sp.
 • MBUL503: Vitenskapsteori, metode og akademisk tekstarbeid, 15 sp.
 • MBUL504: Litteraturformidling, 15 sp.

Masteroppgaven MBUL550 (60 sp)