Elkraftteknikk | Førde | y-veg

Bachelor

I Førde kan du ta bachelor i elkraftteknikk gjennom den såkalla Y-vegen. Det vil seie at studiet har relevant fagbrev som opptaksgrunnlag i staden for generell studiekompetanse.

Samfunnet vårt er avhengig av elektrisitet, og stadig meir skal komme frå fornybare energikjelder. Elkraftingeniøren bidrar i eit viktig arbeid - gjennom å sikre samfunnet elektrisitet og utvikle framtidas grøne energiløysingar.

Ein kvardag utan elektrisitet kan vi knapt sjå for oss. Utan elektrisk straum stoppar store delar av samfunnet opp. Nye miljøkrav til berekraftig produksjon frå mellom anna vind og vann, gjer kompetansen til elkraftingeniøren stadig meir relevant og etterspurd. Korleis kan vi sikre effektiv overføring og bruk av energi til samfunnet? Korleis drar vi nytte av fornybare energikjelder og utviklar energiløysingar som er berekraftige for framtida?

Elkraftingeniøren spelar ei viktig rolle i dette arbeidet og jobbar med eit spennande og framtidsretta fagfelt. Med denne utdanninga vil du bidra til at systema fungerer, frå fornybar energiproduksjon til overføring av elektrisitet til private eller offentlege bygg, transport eller industri.

Fagområdet er breitt, og dekker både produksjon, distribusjon, installasjon og bruk av elektrisk energi. Studiet gir deg mellom anna kompetanse innan prosjektering, dimensjonering, bygging, drift og vedlikehald av elektriske system.

Gjennom studieretningsfaga, valfaga eller bacheloroppgåva kan du fordjupe deg innan:

  • energiproduksjon i vind- og vannkraftverk
  • høgspenningsteknologi
  • elektriske maskiner og omformarar
  • kraftelektronikk
  • lavspenningsinstallasjonar
Kunnskap som næringslivet treng

Vanessa Eide (34) har aldri angra på at ho valde å studere elkraft i Førde. I dag jobbar ho som systemingeniør i Linja AS på Sandane.

Undervisningsmåtar

Y-vegen er eit fagleg og pedagogisk tilpassa opplegg, der det blir kompensert for manglande bakgrunn innan matematikk, fysikk, norsk og engelsk.

Undervisninga vil starte opp i juni med sommarkurs i matematikk. 

Vanlege arbeidsformer er førelesningar, rekneøvingar og laboratoriearbeid. Du tileignar deg kunnskap både i klasse, gjennom gruppearbeid og sjølvstudium.

Laboratorieoppgåvene kan omfatte målingar på komponentnivå og på systemnivå. Førelesningane føregår i all hovudsak på campus, men vil også supplerast med nettbasert innhald der det styrker læringa.

I emner som er felles for elkraftteknikk og automatisering med robotikk, vil klassane ha felles undervisning. Dei fleste tekniske spesialiseringsemna innan elkraftteknikk vil ha nett- undervisning parallelt med undervisninga i Bergen.

Den avsluttande bacheloroppgåva blir vanlegvis utført i små grupper. Prosjektet omfattar ei konkret ingeniørfagleg arbeidsoppgåve, ofte i samarbeid med næringslivet.

Teknologisamarbeid i Førde

På campus Førde får du tilgang til nokre av verdas mest avanserte robotar til undervisning og forsking. Tar du teknologiutdanning i Førde kan du tillegg få relevant jobb mens du studerer!

Vil du studere meir?

Etter fullført studium får du graden bachelor i ingeniørfag. Dette gir deg høve til å søke opptak på mastergrader og vidareutdanningar innan ingeniørfag både nasjonalt og internasjonalt. Ved HVL kan du til dømes gå vidare på ein mastergrad i innovasjon og entreprenørskap. UiB tilbyr også eit masterprogram i energi i samarbeid med HVL.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er lagt til rette for utvekslingsopphald mot slutten av studietida.