ØAF104 Rettslære 2

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

I pengekravretten vil en ha en grundig gjennomgang av gjeldsbrevloven, samt en gjennomgang av finansavtaleloven, inkassoloven, forsinkelsesrenteloven og foreldelsesloven. Utover den generelle innføringen selskapstyper og selskapslovens regler om ansvarlige selskap, vil faget innholde en grundig gjennomgang av aksjeselskapsrettens regler om stiftelse av aksjeselskap, konsern, aksjer / aksjonærer, aksjeovergang, utbytte / gaver / sikkerhetsstillelse, fusjon / fisjon, og opphør / oppløsning av aksjeselskap.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Ha en grundig forståelse av pengekravretten
  • Ha en grundig forståelse av selskapsretten, med særlig vekt på aksjeselskapsrett

Ferdigheter

  • Løse praktiske juridiske problemstillinger innenfor emnets tema
  • Svare på juridiske teorispørsmål innenfor emnets tema

Generell kompetanse

  • Ha et bevisst forhold til den beskyttelse rettsreglene i privatrettslige sammenhenger gir

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Hovedtyngden av undervisningen består av forelesninger og oppgaveløsning. Emnet har to individuelle semesteroppgaver i henholdsvis pengekravrett og selskapsrett. Semesteroppgavene blir vurdert til godkjent/ikke godkjent.

Arbeidskrav

2 innleveringer som må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Lovsamling eller særtrykk av lover

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

  • ØBR107 (1) - Rettslære og skatt - Reduksjon: 2,5 studiepoeng