ØAF104 Rettslære 2

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

I pengekravretten vil en ha en grundig gjennomgang av gjeldsbrevloven, samt en gjennomgang av finansavtaleloven, inkassoloven, forsinkelsesrenteloven og foreldelsesloven. Utover den generelle innføringen selskapstyper og selskapslovens regler om ansvarlige selskap, vil faget innholde en grundig gjennomgang av aksjeselskapsrettens regler om stiftelse av aksjeselskap, konsern, aksjer / aksjonærer, aksjeovergang, utbytte / gaver / sikkerhetsstillelse, fusjon / fisjon, og opphør / oppløsning av aksjeselskap.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Ha en grundig forståelse av pengekravretten
  • Ha en grundig forståelse av selskapsretten, med særlig vekt på aksjeselskapsrett

Ferdigheter

  • Løse praktiske juridiske problemstillinger innenfor emnets tema
  • Svare på juridiske teorispørsmål innenfor emnets tema

Generell kompetanse

  • Ha et bevisst forhold til den beskyttelse rettsreglene i privatrettslige sammenhenger gir

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Hovedtyngden av undervisningen består av forelesninger og oppgaveløsning. Emnet har to individuelle semesteroppgaver i henholdsvis pengekravrett og selskapsrett. Semesteroppgavene blir vurdert til godkjent/ikke godkjent.

Arbeidskrav

2 innleveringer som må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Lovsamling eller særtrykk av lover

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • ØBR107 (1) - Rettslære og skatt - Reduksjon: 2,5 studiepoeng