ØAL115 Supply Chain Management

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Kurset fokuserer på forsyningskjede-beslutninger og hvordan disse påvirker virksomheters resultater. Å forstå strategisk tilpasning og hvordan ulike virkemidler her kan anvendes, er nøkkelen til suksess for mange forsyningskjeder. Logistiske teknikker og verktøy for kjededesign, planlegging, drift, kommunikasjon og koordinering blir gjennomgått.

De teoretiske kunnskapene herfra, samt fra tidligere logistikkfag, skal videre "praktiseres" gjennom arbeid med en gruppebasert semesteroppgave. Kursets overordnede målsetning er å gi studentene kunnskaper om- og forståelse for nødvendigheten av helhetstenkning og effektiv samhandling mellom aktørene i forsyningskjeden.

Innhold

 • Forsyningskjedens elementer, drivkrefter og suksesskriterier
 • Forsyningskjededesign
 • Planlegging og koordinering av driften i forsyningskjeder
 • Håndtering av usikkerhet og styring av skalafordeler
 • Tverrfunksjonelle emner knyttet til sourcing, prising, IKT og bærekraftighet

Læringsutbytte

Studentene skal etter å ha gjennomført og bestått dette kurset ha tilegnet seg:

Kunnskaper om

 • utfordringer knyttet til styring av forsyningskjeder
 • nødvendigheten av helhetstenking og god flyt i forsyningskjeden
 • viktigheten av informasjonsdeling og samhandling mellom kjedeaktørene

Ferdigheter til

 • praktisk anvendelse av teorier og modeller for planlegging og analyse av forsyningskjeder
 • å kunne benytte relevante analyseteknikker innen forsyningskjedestyring

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Klasseromsundervisning, gruppearbeid og arbeid med semesteroppgave.

Arbeidskrav

1 gruppebasert obligatorisk arbeidskrav må være bestått før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Muntlig eksamen.

Tid og sted blir opplyst på Canvas. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • LEF001 (1) - Ledelse av forsyningsskjeder - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • PLO001 (1) - Produksjonslogistikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • MAS206 (1) - Supply Chain Management - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØAL103 (1) - Supply Chain Management - Reduksjon: 5 studiepoeng