ØKB2104 Investering og finansiering

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Føresetnader og fundament innan investering og finansiering, utrekning av beslutningsrelevant kontantstraum, korrekte verdivurderingsmetodar, renterekning/ finansmatematikk, investeringsanalysar, økonomisk levetid og utskiftningsanalysar, innverkninga skatt og prisstigning har på kontantstraumen, risikovurdering, porteføljeteori og kapitalverdimodellen, finansieringskjelder.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten:

 • Kan forklare grunnlaget for tidsverdien av pengar.
 • Kan forklare samanhengen mellom bruk av netto nåverdi som beslutningskriterium for investeringar og eigarane sine økonomiske interesser i føretaket.
 • Kan gjere greie for samanhengen mellom netto nåverdi og internrente.
 • Kan beskrive andre metodar enn nåverdi og internrente for vurdering av investerings- og finansieringsprosjekt.
 • Kan gjere greie for kapitalverdimodellen.
 • Kan  forklare verdien av fleksibilitet i investeringsprosjekt.

Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan budsjettere ein kontantstraum som er relevant for investerings- og finansieringsavgjerder.
 • Kan gjennomføre lønsemdsanalysar basert på netto nåverdi under omsyn til eventuell skatt, inflasjon, gjeldsfinansiering og risiko med tilhøyrande avkastningskrav
 • Kan rekne ut internrente
 • Kan rekne ut effektiv rente og kunne bruke det i ulike finansieringsvedtak
 • Kan analysere risikoen i investeringsprosjekt når totalrisikoen er relevant
 • Kan skaffa fram risikojusterte avkastningskrav for å estimere alternativkostnaden til kapital
 • Kan bruke kapitalverdimodellen for å etablere eit risikojustert avkastingskrav når markedsrisikoen er relevant

 Generell Kompetanse:

Studenten:

 • Kan stille kritiske spørsmål til, og reflektere over, sentrale føresetnader og meiningar innan dette emneområdet.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

ØKB1110 Innføring i bedriftsøkonomi med rekneskap eller tilsvarande

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, oppgåveløysing

Arbeidskrav

Ja, spesifisert i semesterplan ved semesterstart

Vurderingsform

Skriftleg eksamen,4 timar,100%    Mogeleg digital eksamen

Karakterskala A - F

Hjelpemiddel ved eksamen

Enkel kalkulator

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • BØ6-1013 (1) - Investering og finansiering - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • BØ6-1002 (1) - Investering og finansiering - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØBO017 (1) - Investering og finansiering - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • NAB3007 (1) - Økonomi - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ING2040 (1) - Økonomi for ingeniører - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • INGB3008 (1) - Økonomi for ingeniører - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • ING2004 (1) - Økonomi for ingeniører - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ØKB2003FORØK (1) - Investering og finansiering - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB004FOREØK (1) - Investering og finansiering - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • SA007 (1) - Finansiering og investering - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ØKB015 (1) - Bedriftsøkonomisk analyse II - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • SA069 (1) - Bedriftsøkonomisk analyse II - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ØKB2015 (1) - Bedriftsøkonomi II - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB2003 (1) - Bedriftsøkonomi II - Reduksjon: 7,5 studiepoeng